Biogoriva

Biogoriva, kao obnovljivi izvor energije, od posebnog su interesa za gospodarstvo u cjelini budući da mogu zamijeniti fosilna goriva za prijevoz, koja predstavljaju značajan izvor emisija stakleničkih plinova, a u ukupnoj potrošnji energije sudjeluju s više od 30 %, uz stalnu tendenciju rasta. Za ispunjavanje međunarodnih obveza u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja iz oblasti prijevoza i usklađivanje nacionalne regulative na području energetike i zaštite okoliša s pravnom stečevinom EU, jedna od zadaća domaćeg zakonodavstva je uređivanje područja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu.

U posljednjih deset godina Europska Komisija je donijela niz dokumenata i propisa kojima uređuje održivi sustav mjera kojima će zemlje članice poticati ostvarenje zajednički ciljeva. Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i dopuni te naknadnom ukidanju Direktive 2001/77/EZ i Direktive 2003/30/EZ definira ciljeve i obveze zemalja članica u području promocije i korištenja obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji električne energije, grijanja i hlađenja, i goriva za prijevoz. Direktiva postavlja zemljama članicama cilj od minimalno 10% udjela energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj energiji utrošenoj za potrebe prijevoza do 2020. godine.