Tržište električne energije

Tko su postojeći opskrbljivači električnom energijom u Republici Hrvatskoj?
Na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) dostupan je zbirni pregled registra dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, prema kojem je HERA izdala dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom sljedećim tvrtkama:
 • 220V d.o.o.
 • Axpo Trgovina d.o.o.
 • CRODUX PLIN d.o.o.
 • Danske Commodities d.o.o.
 • EL-EN SOLUTIONS d.o.o.
 • ENERGY DELIVERY SOLUTION d.o.o.
 • GEN-I Zagreb d.o.o.
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • HEP-Opskrba d.o.o.
 • HEP-Toplinarstvo d.o.o.
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije
 • KORLEA d.o.o.
 • NOX GRUPA d.o.o.
 • PETROL d.o.o.
 • Proenergy d.o.o.
 • PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - TRGOVINA ENERGIJOM d.o.o.
 • RWE ENERGIJA d.o.o.
 • LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.
 • TRGOVINA I OPSKRBA ENERGENTIMA d.o.o.
 • MET Croatia Energy Trade d.o.o.
 • EFT HRVATSKA d.o.o.

Među navedenim opskrbljivačima sljedeći imaju s HROTE-om sklopljen sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije te mogu nastupati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj:
 • 220V d.o.o.
 • Axpo Trgovina d.o.o.
 • Danske Commodities d.o.o.
 • CRODUX PLIN d.o.o.
 • EL-EN SOLUTIONS d.o.o.
 • ENERGY DELIVERY SOLUTION d.o.o.
 • GEN-I Zagreb d.o.o.
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.*
 • HEP-Opskrba d.o.o.
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • NOX GRUPA d.o.o.
 • PETROL d.o.o.
 • Proenergy d.o.o.
 • PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - TRGOVINA ENERGIJOM d.o.o.
 • RWE ENERGIJA d.o.o.
 • MET Croatia Energy Trade d.o.o.
* Opskrbljivač tarifnih kupaca te kupaca koji ostanu bez opskrbljivača ili čiji je opskrbljivač prestao s radom
Koji su uvjeti i cijena opskrbe električnom energijom za povlaštenog kupca u Hrvatskoj?
Uvjeti opskrbe električnom energijom propisani su Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom. Opskrbu električnom energijom, sukladno propisanim uvjetima, mogu vam ponuditi tvrtke koje obavljaju energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom (opskrbljivači). Cijenu opskrbe električnom energijom ugovaraju povlašteni kupac i opskrbljivač.
Što je EIC oznaka?
EIC oznaka (engl. Energy Identification Coding scheme) je jedinstvena oznaka sudionika na europskom tržištu energije.
Gdje se može ishoditi EIC oznaka?
EIC oznaku izdaje Ured za izdavanje EIC oznaka ovlašten od organizacije europskih operatora prijenosnog sustava ENTSO-E. U Hrvatskoj se EIC oznaka može ishoditi u Hrvatskom uredu za izdavanje EIC oznaka, koji se nalazi u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.