Promjena opskrbljivača

Na datum 30.05.2015. i 01.07.2017. na snagu su stupila Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (»Narodne novine«, broj 56/2015 i 33/2017) te prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka promjene opskrbljivača.
 

Vrh