Sklapanje ugovora

Koji su nužni koraci pri realizaciji projekta OIE i kogeneracije?

Ukoliko nositelj projekta namjerava izgraditi sunčanu elektranu kao jednostavnu građevinu, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN broj:21/2009, 57/2010, 126/2010, 48/2011,  81/2012, 68/2013) treba sklopiti Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni.
 
Za sva ostala postrojenja (sunčane elektrane koje nisu jednostavne građevine i ostale projekte OIE i kogeneracije) nositelj projekta treba ishoditi sljedeću dokumentaciju kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni:
  • Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva);
  • Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (sklopljen s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. ili Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o.);
  • Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija);
  • Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno);
Nositelj projekta podnosi  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zajedno sa propisanom dokumentacijom.
 
Na koji se rok sklapa ugovor o otkupu električne energije proizvedene u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskim postrojenjima?
 
Trajanje ugovora o otkupu električne energije iznosi 14 (četrnaest) godina od početka primjene ugovora, a kako je propisano Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/2013, 151/2013, 20/2014, 107/2014).
 
Da li zahtjev podnesen nakon zatvaranja kvote ostaje važeći ili se zahtjev mora podnositi za novu kvotu u svakoj godini?

Sukladno odredbama članka 12. stavak 2. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/2013, 151/2013, 20/2014, 107/2014) sve postupke pokrenute na temelju zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zaprimljene nakon dosegnutih kvota za sunčane elektrane HROTE će odbiti rješenjem.

Koji je daljni postupak nakon izgradnje sunčane elektrane kao jednostavne građevine?

Ugovorom o otkupu električne energije koji se sklapa s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. definirani su uvjeti i rokovi koje je nositelj projekta dužan ispuniti kako bi ostvario pravo na isplatu poticaja za isporučenu električnu energiju iz postrojenja za koje je dobio dozvolu za trajni pogon.
 
S datumom trajnog pogona navedenim u dozvoli za tajni pogon započinje primjena Ugovora o otkupu, a prije početka primjene Ugovora nositelj projekta dužan je dostaviti dokaz da je postrojenje izgrađeno od strane ovlaštenog instalatera. Dokumente koje treba sadržavati navedeni dokaz možete naći na internetskoj stranici HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o..
 
U svakom kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec HEP-ODS d.o.o. će podatke o ukupno proizvedenoj/isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, u kWh, dostavljati  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i povlaštenom proizvođaču na odgovarajućem obrascu u MS Excel formatu. Budući se radi o zaštićenim podacima, HEP-ODS obavještava povlaštenog proivođača o načinu na koji će podaci biti dostavljani. Navedeni mjesečni podaci od HEP-ODS-a su osnov za obračun i plaćanje isporučene električne energije.
 
Prvi račun za proizvedenu/isporučenu električnu energiju za trajni pogon te za pokusni rad i u buduće sve račune za proizvedenu/isporučenu električnu energiju i isplatu poticajne cijene dostavljaju se  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. putem pošte.  HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. upućuje  dopis povlaštenom proizvođaču o visini poticajne cijene.
 
U kojem obliku  se dostavlja potvrda o uloženom trostrukom iznosu garancije u pripremu projekta izgradnje postrojenja te u kojem se roku vraća original bankovne garancije ?

Izjava mora biti dostavljena u orginalu, kao javnobilježnička potvrda i to preporučenom pošiljkom na adresu HROTE-a.

Trostruki iznos garancije, koja iznosi 10% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih u Analizi opravdanosti izgradnje postrojenja, predstavlja i 30% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova.

Na dan na koji financijska institucija podnese Korisniku garancije Izjavu u kojoj navodi da prema njezinim saznanjima nakon dužne provjere Nalogodavac uložio trostruko veći iznos od Iznosa garancije u pripremu projekta i izgradnju postrojenja, sa javnobilježničkim ovjerovljenim potpisom ovlaštene osobe Financijske institucije, bankovna garancija biti će vraćena.

Koje je dokaze o zaposlenju potrebno dostaviti kao dokaz da je sunčana elektrana izrađena od ovlaštenog instalatera?

Sukladno Pravilniku o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN broj 79/13) elektronički zapis koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz je o radnom stažu radnika nakon 01. srpnja 2013. godine.

Prema novim uvjetima umjesto ovjerene radne knjižice inženjera može se dostaviti elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojem će biti prikazana razdoblja osiguranja ili izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Koja je procedura i potrebna dokumentacija za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije za neintegrirane sunčane sustave?

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sklapa Ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima koji reguliraju područje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Postupak stjecanja povlaštenog proizvođača električne energije za neintegrirane sunčane elektrane opisan je na internetskim stranicama HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o..

Koji je postupak naknadnog stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije ukoliko je elektrana već u funkciji?

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sklapa Ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima koji reguliraju područje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Da bi ste sklopili Ugovor o otkupu, stekli status povlaštenog proizvođača, a time i pravo na otkup isporučene električne energije po poticajnoj cijeni, dužni ste za predmetno postrojenje od nadležnih institucija ishoditi dokumente kako je propisano Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 88/12), Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (NN broj 132/13) i Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/2013, 151/2013, 20/2014, 107/2014).

Na koji  način se može promijeniti nositelj ugovora iz sklopljenog Ugovora o otkupu s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o?

Sklopljeni ugovor o otkupu električne energije s fizičkom ili pravnom osobom može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu. Za prijenos ugovora o otkupu električne energije na drugu fizičku ili pravnu osobu potrebno je dostaviti:
  • ispunjeni obrazac zahtjeva za sklapanje dodatka ugovoru o otkupu električne energije.
  • prethodnu elektroenergetsku suglasnost za sunčanu elektranu koja glasi na novog nositelja projekta
  • ugovor o priključenju ili ugovor o korištenju mreže za sunčanu elektranu koji glasi na novog nositelja projekta
  • izvadak iz sudskog registra za novog nositelja projekta (za pravne osobe)
  • potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja za novog nositelja projekta.
 

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh