Tržište plina

Razvoj energetskog zakonodavstva predstavlja jedno je od važnijih područja djelovanja svih punopravnih članova Europske unije (EU), što uključuje i obvezu odgovarajuće prilagodbe europskom energetskom zakonodavstvu i standardima organizacije jedinstvenog unutarnjeg europskog tržišta. Osnovne smjernice EU zakonodavstva vezane za tržište prirodnog plina na osnovi kojih je izrađena zakonska regulativa i provedena prilagodba podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj (RH) su:
 

  • Direktiva 2009/73/EZ od 13. srpnja 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina.
  • UREDBA KOMISIJE (EU) br.713/2009 od 13. srpnja 2009. godine o uspostavljanju Agencije za suradnju energetskih regulatora.
  • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 715/2009 od 13. srpnja 2009. godine uvjetima pristupa mrežama za transport prirodnog plina.
  • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 312/2014 ?d 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža.
  • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 984/2013 ?d 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća.
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC.

Otvaranje tržišta prirodnog plina omogućava svim kupcima slobodan izbor opskrbljivača, a svim opskrbljivačima mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi s novim kupcima. Osnovni uvjet za otvaranje tržišta je ravnopravan, pravičan i transparentan pristup plinskoj mreži na razini transportnog i distribucijskog sustava.
 

Paketom energetskih zakona uređeni su osnovni odnosi na tržištu prirodnog plina. Temeljni zakon je Zakon o energiji („Narodne novine“, br. 120/12, 14/14) i Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, br. 120/12), dok su uspostava i reguliranje odnosa na tržištu prirodnog plina uređeni Zakonom o tržištu plina („Narodne novine“, br. 28/13, 14/14), Pravilima o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014), Mrežnim pravilima transportnog sustava (PLINACRO, 12/2014), Pravilima korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o, 12/2014) i Općim uvjetima opskrbe plinom („Narodne novine“, br. 158/13). Time su u RH stvorene pretpostavke za potpuno otvaranje tržišta plina.