Naknada za poticanje

Prema Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", br. 33/2007), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, od 1. srpnja 2007. godine započela je naplata naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (skraćeno: Naknada za poticanje) od svih kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj.

Svi kupci električne energije dužni su plaćati naknadu za poticanje, uz sve ostale naknade čije je plaćanje definirano Zakonom o energiji. Prikupljanje naknade za poticanje provodi se kroz uobičajeni sustav plaćanja električne energije prema opskrbljivačima.

Sukladno Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", br. 128/2013) visina naknade za poticanje iznosi 0,035 kn/kWh za sve kupce električne energije, osim za kupce koji su sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“ 130/2011) obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova za koje naknada iznosi 0,005 kn/kWh.

Raspodjela poticaja

Raspodjela poticaja
0
Vrh