Preskočite na glavni sadržaj

Energija uravnoteženja

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:
Sve informacije iz daljnjeg teksta dobronamjernog su karaktera s ciljem lakšeg razumijevanja postupka obračuna odstupanja voditelja bilančnih grupa. Operator tržišta električne energije (HROTE) nije odgovoran za ispravnost i/ili potpunost pruženih informacija, već se je za detaljno tumačenje pojedinih odredbi potrebno obratiti nadležnom tijelu, Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava (HOPS).

UVODNO

Energija uravnoteženja je električna energija kojom operator prijenosnog sustava uravnotežuje i održava frekvenciju u prijenosnom sustavu radi osiguravanja pogonske sigurnosti. Energiju uravnoteženja osigurava pružatelj usluge uravnoteženja. U slučaju da se u prijenosnom sustavu pojavi manjak ili višak električne energije, operator prijenosnog sustava aktivira energiju uravnoteženja.
Detaljne odredbe vezane za uravnoteženje elektroenergetskog sustava i izračun cijena za obračun odstupanja voditelja bilančnih grupa propisane su Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS, 11/2019).

 

Prvi (mjesečni) obračun odstupanja

PRVI (MJESEČNI) OBRAČUN ODSTUPANJA

Prvi (mjesečni) obračun odstupanja predstavlja mjesečni financijski obračun kojim se voditeljima bilančnih grupa naplaćuju ili plaćaju njihova odstupanja. Obračunski interval „i“ u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja je sat vremena, a obračunsko razdoblje kalendarski mjesec.

Odstupanje bilančne grupe (Eodstupanje BG,i)
Odstupanje bilančne grupe izračunava se kao razlika između ukupnog ostvarenja i tržišne pozicije bilančne grupe za svaki obračunski interval. Izražava se u MWh, a računa prema izrazu:

gdje su:
Eostvarenje BG,i – suma ostvarenja svih članova bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Etržišna pozicija BG,i – tržišna pozicija bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]

Ostvarenje člana bilančne grupe (Eostvarenje člana BG,i)
Ostvarenje člana bilančne grupe izračunava se kao razlika između ukupne predaje i ukupnog preuzimanja električne energije člana bilančne grupe na razini elektroenergetskog sustava za svaki obračunski interval. Izražava se u MWh, a računa prema izrazu:

gdje su:
Epredano člana BG,i – ukupno predana količina električne energije u elektroenergetski sustav člana bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Epreuzeto člana BG,i – ukupno preuzeta količina električne energije iz elektroenergetskog sustava člana bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]

Tržišna pozicija bilančne grupe (Etržišna pozicija BG,i)
Tržišna pozicija izračunava se kao razlika između prodaje (uključujući izvoz) i kupnje (uključujući uvoz) električne energije svih članova bilančne grupe za svaki obračunski interval, uključujući korekciju tržišne pozicije.
Izražava se u MWh, a računa prema izrazu:

gdje su:
Eprodaja,ug,i – ukupno prodana količina električne energije prema ugovornim rasporedima svih članova bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Ekupnja,ug,i – ukupno kupljena količina električne energije prema ugovornim rasporedima svih članova bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Eprodaja,ur,i – korekcija tržišne pozicije za smjer prodaje uslijed aktivacije energije uravnoteženja i energije za potrebe ostalih usluga sustava pružatelja usluge uravnoteženja i/ili pružatelja ostalih usluga svih članova bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Ekupnja,ur,i – korekcija tržišne pozicije za smjer kupnje uslijed aktivacije energije uravnoteženja i energije za potrebe ostalih usluga sustava pružatelja usluge uravnoteženja i/ili pružatelja ostalih usluga svih članova bilančne grupe u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Eprodaja,korekcija,i – korekcija tržišne pozicije za smjer prodaje uslijed aktivacije energije uravnoteženja i energije za potrebe ostalih usluga sustava, kada je pružatelj usluga uravnoteženja i/ili pružatelj ostalih usluga krajnji korisnik prijenosne ili distribucijske mreže (izravno) ili neovisni agregator u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
Ekupnja,korekcija,i – korekcija tržišne pozicije za smjer kupnje uslijed aktivacije energije uravnoteženja i energije za potrebe ostalih usluga sustava kada je pružatelj usluga uravnoteženja krajnji korisnik prijenosne ili distribucijske mreže (izravno) ili neovisni agregator u obračunskom intervalu „i“ [MWh] 0

Drugi (godišnji) obračun odstupanja

DRUGI (GODIŠNJI) OBRAČUN ODSTUPANJA

U drugom (godišnjem) obračunu odstupanja izračunava se razlika ostvarenja utvrđenog na temelju očitanja brojila električne energije u skladu s općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, i ostvarenja korištenih u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.
Obračunski interval „j“ u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja je kalendarski mjesec, a obračunsko razdoblje kalendarska godina.
Na temelju podataka o ostvarenjima članova bilančnih grupa i podataka o ostvarenju gubitaka u distribucijskoj i prijenosnoj mreži dostavljenim od operatora distribucijskog sustava i operatora prijenosnog sustava, operator tržišta električne energije izračunava odstupanja pojedinih bilančnih grupa.
U skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja operator distribucijskog sustava izračunava ostvareno mjesečno  preuzimanje i/ili predaju električne energije na pojedinim obračunskim mjernim mjestima „j“ kao i mjesečno ostvarenje gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži za svaki pojedini obračunski interval drugog obračuna odstupanja (kalendarski mjesec) obračunskog razdoblja (kalendarske godine).
Odstupanje bilančne grupe u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja jednako je zbroju odstupanja svih obračunskih mjernih mjesta koja bilančno pripadaju bilančnoj grupi:

gdje su:
– utvrđeno mjesečno odstupanje obračunskog mjernog mjesta „j“ u okviru drugog (godišnjeg) obračuna odstupanja,
N – ukupni broj obračunskih mjernih mjesta koja su pripadala bilančnoj grupi u predmetnom mjesecu.
 
Odstupanje obračunskog mjernog mjesta u jednom kalendarskom mjesecu odgovara razlici ostvarenja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja i prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja:
 
gdje su:

– utvrđeno (izračunato) mjesečno ostvarenje obračunskog mjernog mjesta u okviru drugog (godišnjeg) obračuna odstupanja,
–  utvrđeni (izračunati) podatak o mjesečnom ostvarenju na obračunskom mjernom mjestu u okviru prvog (mjesečnog) obračuna odstupanja. 0

Financijsko poravnanje

FINANCIJSKO PORAVNANJE

Cijene odstupanja u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja
Obračun odstupanja provodi se s cijenom odstupanja (C1,i) koja je za svaki obračunski interval „i“ jednaka za sve voditelje bilančnih grupa i koja je jednakog iznosa i predznaka i za pozitivna i za negativna odstupanja. Sve cijene i financijski iznosi zaokružuju se na dva decimalna mjesta.
Cijena odstupanja u obračunskom intervalu „i“ ovisi o smjeru odstupanja regulacijskog područja odnosno zbroju odstupanja sustava (Eodstupanje,i) i ukupno angažirane energije za uravnoteženje regulacijskog područja (EURukp,i).
Cijena odstupanja (C1,i) u obračunskom intervalu jednaka je:

gdje su:
p – koeficijent financijske neutralnosti ϵ [0,1]
CEU+,i – ponderirana prosječna cijene aktivirane pozitivne energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije u obračunskom intervalu odstupanja [HRK/MWh]
CEU–,i – ponderirana prosječna cijene aktivirane negativne energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije u obračunskom intervalu odstupanja [HRK/MWh]
– cijena električne energije za dan unaprijed na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. u obračunskom intervalu „i“ [HRK/MWh]
EFRR+,i – ukupna količina ostvarene pozitivne energije uravnoteženja aktivirane iz rezerve snage u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
EFRR,i – ukupna količina ostvarene negativne energije uravnoteženja aktivirane iz rezerve snage u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
 
Vrijednost koeficijenta financijske neutralnosti „p“ utvrđuje se iterativnim postupkom s korakom 0,01 i u granicama od 0 do 1, s ciljem nadoknade stvarnih troškova energije uravnoteženja na razini obračunskog razdoblja. Iterativni postupak prestaje kada je zbroj ukupnih financijskih obveza svih voditelja bilančnih grupa na razini obračunskog razdoblja, uz koeficijent financijske neutralnosti u trenutnoj iteraciji, manji ili jednak financijskoj obvezi operatora prijenosnog sustava za angažiranu energiju uravnoteženja na razini obračunskog razdoblja. Iznimno, u slučaju pojave negativne cijene za pozitivnu (CEU+,i) i/ili negativnu (CEU–,i) energiju uravnoteženja u obračunskom intervalu „i“ vrijednost koeficijenta „p“ jednak je nula.

Cijene odstupanja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja
Obračun odstupanja provodi se s cijenom odstupanja (C2,j) koja je za svaki obračunski interval „j“ jednaka za pozitivna i negativna odstupanja i računa se prema izrazu:
gdje su:
EODS,i – vrijednosti krivulje opterećenja distribucijskog sustava pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
 – određuje se prema metodi prvog (mjesečnog) obračuna [HRK/MWh]
nj – broj obračunskih intervala u obračunskom razdoblju „j“ (kalendarskom mjesecu) u kojima je dostupna cijena
Prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, operator tržišta električne energije (HROTE) je dužan objavljivati cijenu odstupanja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja do 21. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Izdavanje računa za prvi (mjesečni) i drugi (godišnji) obračun odstupanja
Ako je ukupna financijska obveza za odstupanja bilančne grupe unutar obračunskog razdoblja negativna, operator prijenosnog sustava izdaje račun voditelju bilančne grupe.
Ako je ukupna financijska obveza za odstupanje bilančne grupe unutar obračunskog razdoblja pozitivna, voditelj bilančne grupe izdaje račun operatoru prijenosnog sustava. 0

Cijene odstupanja

Koeficijent financijske neutralnosti

Vrijednosti koeficijenta financijske neutralnosti „p“ prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS 11/2019) :

 
Vrijednosti koeficijenta financijske neutralnosti „p“
2024. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
 
Vrijednosti koeficijenta financijske neutralnosti „p“
2023. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
p 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
Vrijednosti koeficijenta financijske neutralnosti „p“
2022. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

 
 
Vrijednosti koeficijenta financijske neutralnosti „p“
2021. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00


 
Vrijednosti koeficijenta financijske neutralnosti „p“
2020. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
p 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh