Virtualna točka trgovanja

Trgovanje na virtualnoj točki trgovanja odvija se sukladno odredbama članaka 12., 13. i 14. Pravila o organizaciji tržišta plina (objavljenih temeljem Suglasnosti HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE, Klasa: 310-05/14-02/178, Ur. broj: 371-01/14-08, od 30. prosinca 2014.) (dalje: Pravila).
 

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sukladno članku 12. stavku 4. Pravila omogućuje davanje ponuda za kupnju ili prodaju plina na virtualnoj točki trgovanja putem Programskog paketa za upravljanje poslovnim procesima i razmjenu podataka operatora tržišta plina, adresa: https://plin.hrote.hr.

Dnevne transakcije na VTT-u

0
Vrh