Preskočite na glavni sadržaj

Novosti

17.5.2024 10:42:57

OBAVIJEST KORISNICIMA PRAVA NA UMANJENJE NAKNADE ZA OIEIK

Na temelju članka 18. Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju („Narodne novine“, br. 31/23, dalje u tekstu: Uredba), HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. je dužan provoditi postupak praćenja korištenja prava na umanjenje naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, za sve poduzetnike koji su na temelju rješenja HROTE-a ostvarili pravo na umanjenje naknade za OIEiK, na način i pod uvjetima propisanima Uredbom.
 
U navedenom postupku poduzetnici koji su rješenjem HROTE-a ostvarili pravo na umanjenje naknade za OIEiK za razdoblje 2023./2024. na temelju odredbi Uredbe, dužni su dostaviti HROTE-u dokaze o ispunjenju uvjeta sukladnosti korištenja prava na umanjenje naknade za OIEiK s navedenim rješenjem, u roku od najranije 60 dana do najkasnije 30 dana prije isteka rješenja kojim je poduzetniku utvrđeno pravo na umanjenje naknade za OIEiK.
 
Slijedom navedenoga, obavještavaju se korisnici prava na umanjenje naknade za OIEiK o obvezi postupanja sukladno članku 18. Uredbe, prema obavijesti koju možete pronaći na poveznici: Poziv na dostavu dokaza o ispunjenju uvjeta učinkovitosti za umanjenje OIEiK.
 
U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i/ili informacijama, molimo da svoje upite dostavite u pisanom obliku na e-mail adresu oieik.naknadaEI@hrote.hr

Detaljnije
15.5.2024 15:36:17

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA – TRŽIŠNA PREMIJA 2024.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. dana 15. svibnja 2024. objavljuje Izmjene i dopune Javnog poziva za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije br. 1/2024. (dalje: Javni poziv) objavljenog 12. travnja 2024. na mrežnoj stranici HROTE-a na poveznici:
 
Osnovna promjena odnosi se na definiranje MSP-a odnosno mikro, malog ili srednjeg poduzeća u smislu Priloga I. Uredbe o općem skupnom izuzeću, što je ključno za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za podnošenje ponude na javni natječaj u okviru Mjere 2. U tu svrhu Izmjenama i dopunama Javnog poziva propisana je Izjava o povezanim društvima koju je svaki podnositelj ponuda koji želi podnijeti ponudu za Mjeru 2., dužan priložiti svojoj ponudi.
 
Predmetna izjava sastavljena je u obliku Excel tablice u koju je potrebno unijeti odgovarajuće podatke, a tablica sama temeljem unesenih parametara utvrđuje pripadnost mikro, malom ili srednjem poduzeću, sve to u skladu s odredbama propisanim Prilogom I. Uredbe o općem skupnom izuzeću. Predmetna Excel tablica ujedno sadrži i upute za popunjavanje.
 
Izmjene i dopune Javnog poziva
Prilog 1.  
Prilog 12.
Prilog 13.

Detaljnije
30.4.2024 11:27:20

HROTE je putem CROPEX platforme 29. travnja 2024. održao dražbu jamstava podrijetla (Guarantees of Origin - GO)

HROTE je putem CROPEX platforme 29. travnja 2024. održao dražbu jamstava podrijetla (Guarantees of Origin - GO) i prodao 208.245 jamstava podrijetla (GO)  za energiju proizvedenu u vjetroelektranama u sustavu poticanja u razdoblju od siječnja do ožujka 2024. (1.1.2024.-31.3.2024.).
Postignuta marginalna cijena je 1,28 EUR/GO.
Na dražbi je sudjelovalo ukupno 13 sudionika, s ponudama u rasponu od 0,81 do 2,00 €/GO, od kojih je bilo uspiješno 8 sudionika.
 
Sav novac koji se prihoduje na ovaj način koristi se za daljnje poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Detaljnije
12.4.2024 10:27:41

JAVNI POZIV - TRŽIŠNA PREMIJA 2024.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. na temelju odredbi Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“ broj: 138/21 i 83/23), Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija („Narodne novine“ broj 70/23), te Uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije („Narodne novine“, broj: 57/20), kao i sukladno Programu državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom iz travnja 2024., dana 12. travnja objavljuje Javni poziv za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije br. 1/2024.
 
Javnim pozivom su propisani uvjeti i način provedbe Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije, a isti je otvoren 60 dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici HROTE-a.
 
Nakon isteka navedenog roka HROTE će na svojoj mrežnoj stranici objaviti Javni natječaj za dodjelu tržišne premije, na kojem će nositelj projekta moći sudjelovati podnošenjem ponuda u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja, pod propisanim uvjetima.
 
Javni poziv s pripadajućim prilozima možete pronaći na sljedećoj poveznici:
 
Javni poziv
Prilozi

12.04.2024.

Detaljnije
10.4.2024 16:00:00

Donesen novi Program državnih potpora

Na temelju odredbi Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“ broj: 138/21, 83/23; dalje u tekstu: ZOIEVUK) i Uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija („Narodne novine“, br. 57/20), HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (dalje u tekstu: HROTE) je izradio Program državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom (dalje u tekstu: Program), u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. (Službeni list EU, L 187, 26.6.2014) i njenih izmjena i dopuna (dalje u tekstu: Uredba o općem skupnom izuzeću).
 
Cilj Programa je dodjela operativnih potpora za promicanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije radi olakšanja razvoja gospodarskih djelatnosti na način kojim se poboljšava zaštita okoliša i djelatnosti u energetskom sektoru.
Državne potpore sadržane u Programu odnose se na potpore za zaštitu okoliša, i to operativne potpore za promicanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije te operativne potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora u malim projektima i zajednicama obnovljive energije, kako je propisano točkom 5. Programa.
 
Na temelju članka 9. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 67/17), prijedlog Programa je dostavljen Ministarstvu financija radi davanja mišljenja o usklađenosti njegovog sadržaja s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, a Ministarstvo financija je nakon provedbe postupka provjere usklađenosti ocijenilo da je Program u bitnome usklađen s pravilima iz Uredbe o općem skupnom izuzeću, kao i sa ciljevima iz Smjernica politike državnih potpora Republike Hrvatske.
 
Program stupa na snagu 10. travnja 2024., a državne potpore iz Programa mogu se dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.
 
Na temelju odredbi Programa, ZOIEVUK-a i provedbenih propisa donesenih na temelju istoga, HROTE provodi javni natječaj za dodjelu tržišne premije i za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, o čemu će HROTE pravovremeno obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje mrežne stranice.
 
Program je dostupan na sljedećoj poveznici:
​Program

Detaljnije
29.3.2024 14:27:54

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA EL. EN. IZ ELEKTRANA NA BIOPLIN

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (dalje u tekstu: Uredba), koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 32/2024, a stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

Uredbom se povlaštenim proizvođačima koji imaju važeće ugovore o otkupu električne energije iz bioplinskih elektrana sklopljene na temelju tarifnih sustava, omogućuje ostvarivanje prava na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene, koji uzima u obzir troškove sirovine za bioplinska postrojenja koja su pretrpjela značajne gubitke u poslovanju temeljem poremećaja na tržištu sirovina za proizvodnju.

Da bi ostvario pravo na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene, povlašteni proizvođač dužan je HROTE-u podnijeti zahtjev za sklapanje dodatka ugovora o otkupu te dokazati ispunjenje uvjeta propisanih Uredbom.

Isto tako, za povlaštene proizvođače koji su s HROTE-om imali sklopljene ugovore o otkupu električne energije iz bioplinskih postrojenja na temelju tarifnih sustava, a koji su raskinuli ugovore o otkupu u razdoblju od 1. svibnja 2022. do 1. travnja 2024., omogućuje se povratak u sustav poticanja na način da se sklapaju sporazumi s HROTE-om na zahtjev povlaštenih proizvođača, i to na vrijeme do isteka roka prvobitno određenim raskinutim ugovorima, kao i u skladu s prethodno utvrđenim iznosom poticajne cijene, uvažavajući pri tom i pravo na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene zbog promijenjenih okolnosti.

Povlašteni proizvođač dužan je podmiriti sve obveze prema Republici Hrvatskoj, uključujući i obveze proizašle iz Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije („Narodne novine“, broj 71/23), prije sklapanja sporazuma s HROTE-om i ponovnog ulaska u sustav poticanja.

Kako bi ostvario pravo na povratak u sustav poticanja, te isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene, povlašteni proizvođač dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Uredbe HROTE-u podnijeti zahtjev za sklapanje sporazuma te dokazati ispunjenje uvjeta propisanih Uredbom.

U slučaju usvajanja zahtjeva, o čemu HROTE donosi rješenje, povlašteni proizvođač i HROTE sklopit će dodatak ugovora o otkupu odnosno sporazum kojim će regulirati međusobna prava i obveze.
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se elektroničkim putem na e-mail adresu: oieik@hrote.hr.

Potrebne obrasce s dodatnim informacijama i uputama možete pronaći na mrežnoj stranici HROTE-a na sljedećim poveznicama:
 
Zahtjev za sklapanje dodatka ugovora o otkupu električne energije iz elektrane na bioplin zbog promijenjenih okolnosti

Zahtjev za sklapanje sporazuma o nastavku otkupa električne energije iz elektrane na bioplin

Izvješće o strukturi korištenih sirovina za godinu koja prethodi godini za koju se traži sklapanje dodatka ugovora o otkupu
 

Detaljnije
1.2.2024 7:35:01

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu el. energije s tvrtkom BIOPLIN-MAKS D.O.O.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20) obavještavamo javnost da je na dan 01.02.2024. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke BIOPLIN-MAKS d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
19.1.2024 9:36:09

OBAVIJEST – VELEBIT PRO SOL D.O.O. - RASKINUT UGOVOR O PRIVREMENOM SUDJELOVANJU NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20) obavještavamo javnost da je na dan 19.01.2024. raskinut Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke VELEBIT PRO SOL d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
10.11.2023 11:02:33

Obavijest o uplati jamčevine ili bankarske garancije sukladno članku 18.Uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja ( NN 73/23)

Dokaz o uplati jamčevine ili bankarske garancije sukladno Uredbi o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja (Narodne novine, br. 70/23) odnosi se isključivo na iskaze interesa za gradnju proizvodnih postrojenja na lokacijama u vlasništvu Republike Hrvatske ili lokaciji u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno sve pravne ili fizičke osobe koje sukladno članku 18. Uredbe podnose zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja NISU DUŽNE Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostaviti dokaz o uplati jamčevine ili bankarske garancije.
Sve pravne ili fizičke osobe koje sukladno članku 18. Uredbe podnose Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za izdavanjem energetskog odobrenja, a koje su dosada uplatile jamčevinu ili bankarsku garanciju na račun Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. trebaju se pisanim putem javiti Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. za povrat uplaćenih sredstava  putem elektroničke pošte na adresu oieik@hrote.hr , a isti će u roku od 8 dana od dana pisane obavijesti stranke vratiti uplaćena sredstva.

Detaljnije
27.10.2023 14:29:27

Uspješno održana dražba jamstava podrijetla (Guarantees of Origin - GO)

HROTE je putem CROPEX platforme 25. listopada 2023. održao dražbu jamstava podrijetla (Guarantees of Origin - GO) i prodao 173.605 jamstava podrijetla (GO)  za energiju proizvedenu u vjetroelektranama u sustavu poticanja u razdoblju od srpnja do rujna 2023. Postignuta marginalna cijena je 3,56 EUR/GO.
Na dražbi je sudjelovalo ukupno 12 sudionika, s ponudama u rasponu od 3,56 do 7,00 €/GO, od kojih je bilo uspiješno 6 sudionika.

Sav novac koji se prihoduje na ovaj način koristi se za daljnje poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Detaljnije
19.10.2023 18:46:47

Nova dražba jamstava podrijetla električne energije

HROTE će, na dražbi koja će se održati 25. listopada 2023. godine, prodavati ukupno 173.605 jamstva podrijetla električne energije putem CROPEX-ove IT trgovačke platforme.

Jamstva podrijetla električne energije koja će se prodavati na dražbi odnose se na električnu energiju proizvedenu u vjetroelektranama u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu je razdoblje proizvodnje od 01.srpnja do 30. rujna 2023. godine.

Više informacija je dostupno na:
HROTE - Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj, kolovoz i rujan 2023. - VJETAR

Detaljnije
14.9.2023 11:37:20

Radionica o uvođenju 15-minutnog obračunskog intervala

HROTE i HOPS pozivaju Vas na radionicu o uvođenju 15 minutnog obračunskog intervala, koja će se održati u četvrtak 21. rujna 2023. godine s početkom u 10 sati u prostorima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. (HOPS), Kupska 4, 10000 Zagreb.
 
Zbog ograničenog broja raspoloživih mjesta na radionicu je moguće prijaviti maksimalno dvije osobe po bilančnoj grupi te stoga molimo voditelje bilančnih grupa da do 15. rujna (do kraja radnog dana) dostave ime i prezime sudionika koji bi sudjelovali fizički na adresu schedule-office@hops.hr s napomenom u subjectu: „Prijava za 15 min ISP radionicu“.

Osim fizičke prisutnosti radionicu će biti moguće popratiti i online preko sljedećeg linka. Radionica će biti održana na hrvatskom jeziku.
Sudionici koji će sudjelovati online ne moraju se dodatno prijavljivati.

Detaljnije
25.8.2023 16:04:42

Ispitivanje interesa za natječaj za dodjelu tržišne premije

U skladu s planovima HROTE-a o raspisivanju natječaja za dodjelu tržišne premije za zainteresirane investitore u projekte proizvodnje električne energije iz OIEiVUK, pripremili smo kratki upitnik za potencijalne prijavitelje na natječaj.

Upitnici po tehnologijama nalaze se na poveznici OVDJE.
 
Podaci iz upitnika će poslužiti timu HROTE-a koji priprema natječajne uvjete da što je moguće preciznije ispita interes za ulaganja u energetska postrojenja prema vrsti tehnologija, zrelost projekata i ostale bitne sastavnice za kreiranje natječajnih uvjeta koji optimalno odgovaraju trenutnom stanju i interesu investitora.
 
Prikupljeni podaci će HROTE-u, osim pomoći prilikom preciznijeg utvrđivanja kvota instalirane snage za poticanje proizvodnje prema pojednim tehnologijama, ukazati i na  okvire za utvrđivanje cijena za proizvedenu energiju, prema tehnologijama, za planirani natječaj  u listopadu 2023. godine.
 
Za svaki planirani projekt trebalo bi ispuniti zaseban upitnik, odabirući upitnik koji je namijenjen tehnologiji koju se planira utilizirati.
 
Molimo da nam popunjeni upitnik pošaljete na adresu elektroničke pošte laszlo.horvath@hrote.hr ili oieik@hrote.hr, najkasnije do 10. rujna 2023.
 
Unaprijed Vam zahvaljujemo na suradnji.

Detaljnije
31.7.2023 9:57:04

HROTE je zajedno s HOPS-om pokrenuo uvođenje 15 minutnog obračunskog intervala na veleprodajno tržište električne energije u Hrvatskoj.

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) je zajedno s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) pokrenuo uvođenje 15 minutnog obračunskog intervala na veleprodajno tržište električne energije u Hrvatskoj.

Trenutno je u primjeni obračunski interval od jedan sat te će od 1. siječnja 2024.  na veleprodajnom bilateralnom tržištu električne energije u primjeni biti 15 minutni obračunski interval a od 10. siječnja 2024. 15 minutni obračunski interval će biti u primjeni i na CROPEX unutardnevnom tržištu preko slovensko-hrvatske i mađarsko-hrvatske granice.

Ovim putem najavljujemo i radionicu za tržišne sudionike koja će se održati zajedno s HOPS-om u periodu od 18. do 22. rujna 2023.

Za pitanja vezana za ugovorne rasporede i obračun odstupanja molimo kontaktirajte nas putem kontakt forme.

Detaljnije
5.7.2023 10:43:13

Otvoreno savjetovanje s javnošću za izmjene i dopune Pravila o korištenju Registra jamstava podrijetla EE

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) otvara savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o korištenju Registra jamstava podrijetla električne energije u trajanju od 15 dana, i to od 5. srpnja do 20. srpnja 2023.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o korištenju Registra jamstava podrijetla električne energije, popratni dokument uz Prijedlog izmjena I dopuna Pravila kojim se obrazlažu predložene izmjene i dopune, te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću možete preuzeti OVDJE

Ispunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću potrebno je dostaviti u naznačenom roku putem email adrese hrote@hrote.hr

Detaljnije
25.5.2023 13:52:47

Jamstva podrijetla iz nuklearnih elektrana ubuduće će moći koristiti i hrvatski kupci

Association of Issuing Bodies (AIB) je odobrila izmjene Domain Protocola za Hrvatsku, temeljem nove Uredbe o sustavu jamstva podrijetla, koju je Vlada RH donijela u ožujku 2023. godine.
 
Ovom izmjenom dopušteno je da se jamstvo podrijetla energije izdaje u drugoj državi članici Europske unije ili ugovornoj strani Energetske zajednice priznaje, za potrebe dokazivanja udjela primarnih izvora energije prema krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj, kao i da se jamstvo o podrijetlu energije može prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi između korisnika registra unutar registra i između korisnika registra i korisnika registara drugih država koja vode tijela za izdavanje jamstva podrijetla u tim državama, u svrhu dokazivanje udjela ili količine energije u ukupnoj isporučenoj količini energije od strane opskrbljivača energije krajnjim kupcima. Drugim riječima, dopušten je uvoz certifikata jamstava podrijetla energije iz nuklearnih elektrana u Hrvatsku, a koji će biti poništeni za potrebe dokazivanja podrijetla električne energije hrvatskih kupaca.

Detaljnije
25.5.2023 13:44:47

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Uredbe o poticanju proizvodnje EE iz OIEiVUK

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Prijedlog uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljvih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, radi javnog savjetovanja, koje će trajati do 8. lipnja 2023. Savjetovanje je dostupno putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24153    

Detaljnije
26.4.2023 18:52:08

Izvješće o sustavu poticanja proizvodnje EE iz OIE za 2022. godinu

Tijekom 2022. godine, sustav poticanja je, unatoč svim izazovima s kojima je bio suočen uslijed energetske krize nezapamćenih razmjera, ostao stabilan i likvidan, osiguravši financijsku potporu, sigurnost i predvidivost novčanih tokova za veliki broj povlaštenih proizvođača. Uz to, EKO bilančna grupa tijekom 2022. godine značajno je doprinijela i stabilizaciji cijena električne energije, budući da je 60% proizvodnje povlaštenih proizvođača prodano opskrbljivačima u Republici Hrvatskoj po reguliranoj cijeni od 55,743 EUR/MWh (0,42 kn/kWh). Ipak, treba istaknuti da je 2022. godina uslijed ekstremnih cijena energije na energetskim tržištima, bila obilježena izlaskom iz sustava poticanja dijela povlaštenih proizvođača koji će svoju daljnju ekonomsku održivost tražiti na tržišnim osnovama bez daljnjeg opterećivanja sustava poticanja.
 
Ključne pokazatelje sustava poticanja i njihov trend kroz zadnjih 10 godina, zaključno s 31. prosinca 2022. pročitajte u Godišnjem izvješću sustava poticanja proizvodnje EE iz OIE za 2022.

Detaljnije
20.3.2023 15:09:28

Nova Uredba o kriterijima za plaćanje umanjenje naknade za OIEIVUK

Vlada RH je donijela Uredbu o kriterijima za plaćanje umanjenje naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (OIEiVUK) i Odluku o naknadi za OIEiVUK, koje su na snazi od 18. ožujka 2023. 

Naknadu za OIE u Hrvatskoj plaćaju sva kućanstva i svi poduzetnici u iznosu od 0,013936 EUR/kWh.

Uredbom se omogućuje plaćanje umanjene naknade za sve poduzetnike, neovisno o njihovoj veličini, koji za svoje poslovanje troše puno električne energije, odnosno više od 500 MWh  godišnje i koji djeluju u sektoru koji je EU prepoznala kao područja koja treba rasteretiti na ovaj način sukladno Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju 2022.

Ukupna vrijednost umanjenja iznosi oko 104 milijuna EUR.

U odnosu na ranije važeću Uredbu, snižena je razina potrošnje s 1000 MWh na 500 MWh, pa će ovo pravo moći ostvariti veći broj poduzetnika.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj posluje preko 200 tvrtki iz sektora navedenih u Smjernicama, a koji su dovoljno veliki potrošači da udovoljavaju kriterijima iz Uredbe.

Svaki poduzetnik koji zadovoljava kriterije, temeljem izračuna energetskog intenziteta može ostvariti pravo na plaćanje umanjene naknade za 40%, 60% ili 75%.  Za ostvarivanje ovog prava, na propisani se način i s odgovarajućom dokumentacijom trebaju obratiti izravno HROTE-u, koji će odlučiti o zahtjevu i, ako poduzetnik zadovoljava kriterije, izdati mu rješenje o plaćanje umanjene naknade koje vrijedi godinu dana.

Detaljnije o načinima ostvarenja ovog prava, iznosima umanjenih naknada i drugim elementima provedbe molimo pročitajte u Obavijesti poduzetnicima o ostvarivanju prava na plaćanje umanjene OIEiK naknade i često postavljanim pitanjima.

Detaljnije
17.3.2023 13:08:05

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRAVILA ORGANIZIRANJA VELEPRODAJNIH TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) sukladno članku 52. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21) i članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22) otvara savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravila organiziranja veleprodajnih tržišta električne energije u trajanju od 30 dana, i to od 17. ožujka do 16. travnja 2023.

Prijedlog Pravila organiziranja veleprodajnih tržišta električne energije, popratni dokument uz Prijedlog Pravila kojim se obrazlažu predložena odredbe i svrha donošenja akta te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću možete preuzeti OVDJE.

Ispunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću potrebno je dostaviti u naznačenom roku putem email adrese hrote@hrote.hr. Pri tome molimo da u naslovu email poruke navedete "POVTEE_savjetovanje-2023-03", a obrazac imenujte: "POVTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

Detaljnije
13.3.2023 13:46:37

Donesena nova Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 9. ožujka 2023. donijela novi normativni akt koji će se primjenjivati na sustav jamstva podrijetla energije, a kojim se preciznije uređuju uvjeti za ostvarivanja prava na jamstvo podrijetla, način sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla energije, uspostavljanje registra jamstva o podrijetlu energije, dostava mjernih podataka i drugi provedbeni elementi.
 
Ovom se Uredbom u nacionalno zakonodavstvo transponira  Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora.
Novina u odnosu na dosadašnji normativni okvir je da se Uredbom o sustavu jamstva podrijetla energije omogućava izdavanje jamstava podrijetla energije, osim za električnu energiju iz obnovljivih izvora energije što je i do sada bio slučaj, i za plin dobiven iz obnovljivih izvora energije, uključujući biometan, vodik i niskougljični vodik, te za toplinsku energiju (grijanje i/ili hlađenje), kao i za visokoučinkovitu kogeneraciju koja koristi kao gorivo prirodni plin. Proširenjem oblika energije, za koje se izdaje jamstvo podrijetla energije, osigurava se točan i pouzdan sustav jamstva podrijetla energije koje opskrbljivač energije pruža krajnjim korisnicima.
Uz gore navedeno, dodatna novina u odnosu na dosadašnju Uredbu je i da se jamstvo o podrijetlu energije može prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi između korisnika registra unutar registra i između korisnika registra i korisnika registara drugih država koja vode tijela za izdavanje jamstva podrijetla u tim državama, u svrhu dokazivanja udjela ili količine energije u ukupnoj isporučenoj količini energije od strane opskrbljivača energije krajnjim kupcima. Tako će se primjerice jamstvo podrijetla energije izdano u Republici Sloveniji za električnu energiju proizvedenu iz Nuklearne elektrane Krško moći priznati u Republici Hrvatskoj u svrhu dokazivanja udjela ili količine energije u ukupnoj isporučenoj količini energije krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj. Na taj se način dodatno otvara tržište jamstvima podrijetla energije za opskrbljivače energije.
Kao i temeljem ranije važeće Uredbe o uspostavi sustava jamstava podrijetla električne energije, za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz sustava poticanja koju HROTE prodaje na tržištu električne energije provode se dražbe jamstava o podrijetlu električne energije, a prihodi od prodaje na dražbi jamstava podrijetla električne energije koriste se u svrhu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

Detaljnije
13.2.2023 15:20:05

Hrvatskoj odobren Program potpora za smanjenje OIE naknade

Europska komisija odobrila je Hrvatskoj program potpora za smanjenje naknade za potrošnju električne energije energetski intenzivnim poduzećima, vrijedan 104 milijuna eura, čime Hrvatska i Slovačka postaju prve države kojima je odobreno da koriste program sukladno novim EU Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju 2022.

HROTE je kao nositelj Programa državnih potpora pokrenuo proceduru pred Europskom komisijom, kako bi što je prije moguće pomogao poduzećima smanjivanjem naknada za potrošnju električne energije kojom se financira uvođenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj (OIE naknada). 
Odobreni program primjenjivat će se do kraja 2028. i bit će otvoren poduzećima koja posluju u sektorima kako su ih specificirale Smjernice, a koji su veliki potrošači električne energije i koji troše više od 500 MWh električne energije godišnje.  Ovim se kriterijem, s obzirom na ranije važeća pravila, bitno izašlo u susret poduzećima jer su prema ranije važećem programu ovo umanjenje mogla koristiti samo ona poduzeća koja troše preko 1000 MWh godišnje.
Procjenjuje se da će pravo na umanjenje naknade prema tom modelu moći ostvariti do 200 poduzeća u Hrvatskoj.
 
Nakon usvajanja nove Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene umanjenje naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, a čiji je prijedlog već prošao javnu raspravu, korisnici će morati provesti energetski pregled i dokazati određena ulaganja u energetsku učinkovitost, ili da određeni udio svoje potrošnje namiruju električnom energijom iz obnovljivih izvora. Sukladno svim ulaznim parametrima, bit će svrstani u energetske razrede i moći će ostvariti pravo na plaćanje umanjene OIE naknade za 40, 60 ili 75%. Shodno tome, za 1. energetski razred naknada će biti 0,008362 EUR/kWh, za 2. energetski razred 0,005574 EUR/kWh,a  za 3. razred  0,003484 EUR/kWh.
U program je uklučen i prijelazni plan za postupno ukidanje smanjenja naknade za obnovljive izvore energije za energetski intenzivna poduzeća koja su 2020. ili 2021. plaćala smanjene naknade za obnovljive izvore energije, ali ne ispunjavaju uvjete novog programa.
Također se predviđa povrat dijela sredstava na ime uplaćenih naknada onim poduzećima koja ostvaruju uvjete, a u 2022.godini su plaćali puni iznos naknade.
Opisani modeli u skladu su s pravilima Unije o državnim potporama te je Europska komisija utvrdila da su nužni i primjereni za doprinos postizanju ciljeva Europskog zelenog plana, a u isto vrijeme poduzeća se stimulira da svoju proizvodnju zbog troškova električne energije ne sele u države koje nisu toliko opterećene troškovima postizanja ciljeva Europskog zelenog plana.

Detaljnije
29.12.2022 23:00:18

Donesene Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) je temeljem Zakona o tržištu plina donio Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina, uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
 
Izmjenama i dopunama Pravila pridonosi se stabilnosti i likvidnosti modela organizacije tržišta plina, kako u odnosu na poslovanje unutar bilančnih skupina, tako i među bilančnim skupinama, a osobito u poslovnim transakcijama s Operatorom tržišta. 
 
Detaljnije su regulirane obveze i odgovornosti članova bilančne skupine čiji je voditelj bilančne skupine brisan iz Registra voditelja bilančnih skupina, kao i sastav same bilančne skupine.  
 
Precizirano je i da jedno obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca može pripadati samo jednoj bilančnoj skupini, osim ako je posebnim propisom za pojedini slučaj regulirano drugačije.
 
Kao zaseban prilog utvrđuju se Opći uvjeti ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine i preciznije se reguliraju međusobni odnosi svih energetskih subjekata na tržištu plina, kako bi se dodatno osigurala stabilnost financijskog toka u naplati svih naknada temeljem obračuna, i od Operatora tržišta prema bilančnoj skupini, i od bilančne skupine prema Operatoru tržišta, pri čemu je Operator tržišta dužan provoditi načelo financijske neutralnosti.
 
Budući da je Operator tržišta izložen velikom financijskom riziku od neplaćanja od strane voditelja bilančnih skupina, osobito imajući u vidu značajno povećanje cijena plina uslijed poremećaja na tržištima energije koji su nastupili u 2022. godini, izmjenama i dopunama Pravila korigirane su obveze i pravila dostave bankovnih garancija i dodatnih sredstava osiguranja za pojedinog voditelja bilančne skupine. 
 
Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina objavljene su u Narodnim novinama br. 154/2022 od 28. prosinca 2022., a stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.
 
O izmjenama i dopunama Pravila o organizaciji tržišta plina provedeno je savjetovanje s javnošću, koje je trajalo od 26. listopada do 10. studenog 2022., te je o provedenom savjetovanju objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju i Rezultati provedenog savjetovanja.   
 
Pročišćeni tekst Pravila organizacije tržišta plina (neslužbeni) pročitajte OVDJE.

Detaljnije
7.11.2022 14:53:12

Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za OIEIK

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Prijedlog uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, radi javnog savjetovanja, koje će trajati do 18. studenog 2022.  
Savjetovanje je dostupno putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22212

Detaljnije
26.10.2022 12:51:20

Rekordne cijene na dražbi jamstava podrijetla

HROTE je putem CROPEX platforme 25.  listopada 2022. održao dražbu jamstava podrijetla (Guarantees of Origin - GO) i prodao 294.647 jamstava podrijetla  za energiju proizvedenu u vjetroelektranama i malim elektranama na biomasu u razdoblju od srpnja do rujna 2022., pri čemu je postignuta najveća cijena od početka održavanja dražbi.

Prodano je 81 660 jamstava podrijetla za energiju proizvedenu u postrojenjima na biomasu s priključnom snagom manjom od 5 MW, koja su ušla u trajni pogon između srpnja 2015. i ožujka 2022. Jamstva su prodana po 5,70 €/MWh — što je za 3,49 €/MWh više u odnosu na prethodnu dražbu i najviša cijena za hrvatska jamstva podrijetla iz biomase od početka dražbi u kolovozu 2019. Tri od sedam ponuditelja bila su uspješna, s ponudama u rasponu od 4,60 do 5,85 €/MWh.

Dodatno, HROTE je prodao 212.987 jamstava podrijetla za energiju iz vjetroelektrana koje su ušla u trajni pogon između prosinca 2014. i svibnja 2020. po cijeni od 5,48 €/MWh, odnosno za 3,18 €/MWh više u odnosu na prethodnu dražbu. Ponude za jamstva podrijetla za proizvodnju električne energije od srpnja do rujna bile su u rasponu od 5,01 do 5,61 €/MWh.

HROTE također predlaže proširenje izdavanja GO I za  biometan i zeleni vodik u pokušaju da se olakša prekogranična trgovina obnovljivim plinovima. 

Sav novac koji se prihoduje na ovaj način koristi se za daljnje poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Detaljnije
19.10.2022 15:47:03

Prijedlog Uredbe o sustavu jamstva podrijetla u postupku savjetovanja s javnošću

Na središnjem državnom portalu za provedbu savjetovanja s javnošću e-Savjetovanja objavljen je Prijedlog Uredbe o sustavu jamstva podrijetla. Svoje komentare i mišljenja možete dostaviti putem portala, u razdoblju od 18.10. – 1.11.2022.
Uredbom se predlaže urediti način sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla energije, uspostavljanje registra jamstva o podrijetlu energije, dostava mjernih podataka, kao i obveza dostavljanja godišnjeg izvješća Ministarstvu od strane tijela nadležnog za izdavanje jamstva  podrijetla energije.
Jamstva podrijetla, koja su trenutačno uvedena za obnovljivu električnu energiju,predlaže se proširiti na način da se obuhvati i plin proizveden iz obnovljivih izvora. Proširenjem sustava jamstava  podrijetla na druge oblike energije osiguralo bi se dosljedan mehanizam za pružanje dokaza konačnim korisnicima o podrijetlu plina iz obnovljivih izvora, kao što je biometan, te bi se olakšala povećana prekogranična trgovina takvim plinom. Omogućilo bi se i izdavanje jamstava  podrijetla i za drugi plin iz obnovljivih izvora, kao što je vodik.
 
Savjetovanje se nalazi na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22030

Detaljnije
19.10.2022 15:45:02

Pokrenut notifikacijski postupak za Uredbu o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za OIEIK

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. - HROTE je pred Europskom komisijom, uz prethodno odobrenje Ministarstva financija, pokrenuo službeni notifikacijski postupak za Prijedlog Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, koja će poduzetnicima u Hrvatskoj omogućiti daljnje financijsko rasterećenje u poslovanju.
 
Prema procjenama za 2023. godinu, financijska pomoć gospodarskim subjektima na ime umanjenja naknade za obnovljive izvore energije za gospodarske subjekte, koji bi prema kriterijima mogli biti obuhvaćeni ovom Uredbom, procjenjuje se na iznos od cca 120 do 130 milijuna kuna.
 
Notifikacijski postupak uslijedio je nakon što je uspješno okončan prednotifikacijski postupak i usklađivanje akta sa Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022.
 
Dodatno, iz Europske komisije je zaprimljena informaciju kako će Republika Hrvatska biti prva zemlja Europske unije koja uvodi ovakvu vrstu potpore za električno intenzivnu industriju sukladno novo donesenim Smjernicama; za sada je jedino Španjolska započela s prednotifikacijskim procesom po istom pitanju. 

Detaljnije
5.9.2022 11:33:18

HROTE pripremio informativni alat za usporedbu ponuda opskrbljivača elektičnom energijom

HROTE je za kupce iz kategorije kućanstvo i iz kategorije poduzetništvo s očekivanom godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh pripremio informativni alat za usporedbu ponuda opskrbljivača električnom energijom.
 
Ovaj neovisni alat pruža uvid u ažurirane informacije zaprimljene od opskrbljivača i omogućuje usporedbu ponuda na cjelokupnom maloprodajnom tržištu električne energije, s jasnim i objektivnim kriterijima, uz naznačeno vrijeme posljednjeg ažuriranja.
 
Alat se koristi bez naknade, prilagođen je za korištenje osobama s invaliditetom, a omogućuje i postupak prijavljivanja netočnih informacija objavljenim ponudama, sve u skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21).

Detaljnije
23.8.2022 13:49:56

Usvojen novi nacionalni plan za postizanje energetske učinkovitosti

Vlada RH usvojila Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, sukladno obvezama Zakona o o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14., 116/18., 25/20.i 41/21.).
 
Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. je iznimno važan u kontekstu odgovora na trenutnu energetsku krizu i europskih nastojanja da se smanji ovisnost o ruskom plinu.
 
Jedan od temeljnih ciljeva plana je osiguravanje financijskih poticaja za energetsku obnovu zgrada, posebice stambenih, a njegove će se aktivnosti sufinancirati iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. i iz Mehanizma za oporavak i otpornosti putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 
Trend uočenog pada potrošnje primarne energije objašnjava se povećanjem udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora i poboljšanjem učinkovitosti proizvodnih postrojenja u sektoru proizvodnje/transformacije energije, dok se u neposrednoj potrošnji treba uložiti dodatni napor u kako bi se ostvarila energetska učinkovitost.
 
U ocjeni stanja uz Akcijski plan stoji kako je "ciljana vrijednost kumulativnih ušteda za razdoblje 2014. do 2020. iznosila 54,250 PJ, a taj cilj nije ostvaren jer utvrđene kumulativne uštede u razmatranom razdoblju iznose 38,94 PJ odnosno 73,62 posto postavljenog cilja".

 

Detaljnije
7.7.2022 12:16:35

Otvorene ponude pristigle na javni natječaj za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE (HROTE d.o.o.) je 17. lipnja 2022. objavio javni natječaj za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, s rokom za dostavu ponude 4. srpnja 2022. godine.
 
U okviru javnog natječaja je u zadanom roku zaprimljeno ukupno 19 ponuda, od čega:
 

  • 5 za sunčane elektrane – ukupna priključna snaga 12.996 kW
  • 3 za hidroelektrane – ukupna priključna snaga 5.350 kW
  • 3 za vjetroelektrane – ukupna priključna snaga 113.000 kW
  • 7 za elektrane na bioplin – ukupna priključna snaga  8.740 kW
  • 1 za geotermalnu elektranu (inovativna tehnologija) – priključna snaga 10.000 kW.
 
Ukupna priključna snaga iz tih ponuda iznosi 150.086 kW (150 MW).
 
Sukladno propozicijama natječaja, Povjerenstvo za otvaranje, provjeru i evidentiranje ponuda će u roku od 30 dana evaluirati pristigle ponude i donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, među onima koji su zadovoljili sve formalne uvjete, s obrazloženjem razloga za odabir najpovoljnijih ponuditelja, odnosno obrazloženjem razloga zbog kojih nisu odabrane pojedine ponude.
 
Važno je naglasiti da se najpovoljnijim ponuditeljima smatraju sudionici natječaja čija je ponuđena referentna vrijednost manja ili jednaka maksimalnoj referentnoj vrijednosti iskazanoj u natječaju i koji su ponudili najnižu referentnu vrijednost, a sve u granicama raspoložive kvote za pojedine grupe proizvodnih postrojenja kako je propisano natječajnim odredbama i u skladu s najboljim interesima investitora.

Detaljnije
30.3.2022 17:42:09

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE br. 1/2022

30. ožujka 2022. HROTE je na temelju Programa potpore odobrenog od strane Europske komisije raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE putem sustava tržišne premije. Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje tržišnu premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije. Ukupna kvota za nove projekte iznosi 630 MW što je oko 60% trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE. Glavne značajke javnog poziva:
 
Poziv otvoren za slijedeće tehnologije OIE:
•    Sunčane elektrane veće od 500 kW
•    Hidroelektrane veće od 500 kW do uključivo 10 MW
•    Vjetroelektrane veće od 3 MW
•    Elektrane na biomasu veće od 500 kW do uključivo 5 MW
•    Elektrane na bioplin veće od 500 kW do uključivo 2 MW
•    Geotermalne elektrane veće od 500 kW
 
Javni poziv propisuje uvjete koje projekti moraju ispuniti da bi mogli podnijeti ponudu i traje 60 dana nakon čega će se raspisati javni natječaj u trajanju od 15 dana tijekom kojeg će nositelji projekta moći predavati svoje ponude. Javni natječaj biti će otvoren isključivo za nove projekte, po tehnologijama, za 300 MW vjetra i sunca, po 8 MW za biomasu i bioplin, 4 MW za male hidroelektrane te 10 MW za geotermalne elektrane. Sudjelovati mogu i OIE projekti koji koriste inovativne tehnologije čiji razvoj je financiran od EU fondova za razvoj inovativnosti, sukladno propisanim uvjetima. Na javnom natječaju mogu sudjelovati nositelji projekta koji su prethodno ishodili lokacijsku  ili građevinsku dozvolu, energetsko odobrenje i elektroenergetsku suglasnost. Temeljem provedenog Javnog natječaja HROTE donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, a koja se temelji na najpovoljnijoj ponuđenoj referentnoj vrijednosti sve do popunjavanja kvote za pojedine tehnologije. S nositeljima projekat čije ponude su ocjenjene dobitnima sklopit će se ugovor o tržišnoj premiji na 12 godina od aktivacije ugovora pri čemu nositelji projekta imaju 4 godine za izgradnju proizvodnog postrojenja, puštanje u trajni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača. Ako bi sve kvote s ovog javnog poziva bile popunjene i postrojenja realizirana, Republika Hrvatska bi ovime dobila oko 1,5 TWh na godinu nove obnovljive energije.

Detaljnije
7.1.2022 9:33:06

OBAVIJEST ZA SUDIONIKE JAVNOG NATJEČAJA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA

Fizičke ili pravne osobe, koje sudjeluju na javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja, odnosno iskazuju interes za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja sukladno članku 133. stavku 2. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, br. 111/21),  DUŽNE SU UPLATITI NAKNADU ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA u iznosu od 50,00 kn po kW priključne snage za proizvodno postrojene koje sudjeluje na javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja na račun Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o.,  NAKON IZDAVANJA ENERGETSKOG ODOBRENJA.
Način i rok uplate predmetne naknade bit će određeni u samom energetskom odobrenju.
 

Predmetna obavijest objavljena je na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Detaljnije
29.12.2021 12:54:45

OBAVIJEST – RASKINUT UGOVOR O SUDJELOVANJU NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE S TVRTKOM JAS BUDAPEST ZRT.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20) obavještavamo javnost da je na dan 31.12.2021. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke JAS BUDAPEST Zrt. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
29.10.2021 12:12:43

HROTE je dana 29.10.2021. sklopio Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa ENERGIJOM PROJEKT d.d. (VE Senj priključne snage 156 MW).

Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 29.10.2021. sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa ENERGIJOM PROJEKT d.d.  (VE Senj priključne snage 156 MW) koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.

Detaljnije
16.10.2021 8:31:36

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENERGIA GAS AND POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije obavještavamo javnost da je 15.10.2021. raskinut  Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s opskrbljivačem ENERGIA GAS AND POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača te s tim datumom nema više mogućnost sudjelovati na tržištu električne energije.

Detaljnije
1.7.2021 14:01:51

HROTE je dana 01.07.2021. sklopio Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Vjetroelektranom Ljubač d.o.o. d.o.o (VE Ljubač priključne snage 30 MW).

Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 01.07.2021. sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Vjetroelektrana Ljubač d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.

Detaljnije
28.4.2021 12:40:36

Obavijest za sve poduzetnike koji su tijekom 2020. godine temeljem rješenja HROTE-a ostvarili pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK

Obavještavamo sve poduzetnike koji su tijekom 2020. godine ostvarili pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK temeljem rješenja HROTE-a, da su radi  nastavka ostvarivanja tog prava u obvezi podnijeti HROTE-u novi zahtjev za umanjenje visine naknade za OIiEK u 2021. godini i to najkasnije 60 dana prije isteka važenja rješenja*:
 
    Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokazi:
 
– dokumentacija iz članka 3. stavka 4. podstavaka 1., 2., 3., 5. i 6. Uredbe o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiK (Uredba),
– godišnje financijsko izvješće podneseno Financijskoj agenciji za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (za 2020.).
– godišnje količine potrošene električne energije u posljednjoj kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (za 2020.)
– godišnje troškove električne energije u posljednjoj kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (za 2020.).
 
Napominjemo, da je pravoremno podnošenje predmetnog zahtjeva u interesu poduzenika, a sve u cilju neprekinutog nastavka korištenja ove vrste državne potpore.
 
*Rješenje o umanjenju visine naknade za OIEiK izdaje se na razdoblje od jedne godine, a koje se računa od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je rješenje postalo pravomoćno (npr. ukoliko je rješenje postalo pravomoćno tijekom mjeseca srpnja 2020. godine, njegova primjena započela je od 1. kolovoza 2020.,  tj. od dana od kada je opskrbljivač  električne energije poduzetniku počeo obračunavati umanjenu naknadu za OIEIK sukladno članku 13. stavku 4. Uredbe.

Detaljnije
10.12.2020 12:46:07

Obavijest za nositelje projekata sudionike Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene ...

Obavještavamo nositelje projekata sudionike Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene da je 14. prosinca 2020. zadnji dan za predaju njihovih ponuda za sudjelovanje na natječaju. Sukladno odredbama Javnog natječaja, ponude se mogu podnijeti preporučenom poštom s povratnicom odnosno osobnom predajom ponude u sjedištu HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) tijekom radnog vremena pisarnice od 08:00 do 15:00 sati.
 
Napominjemo i molimo sve nositelje projekata sudionike Javnog natječaja, a koji svoje ponude podnesu 14. prosinca 2020. preporučenom pošiljkom, da dostave HROTE-u presliku potvrde o izvršenoj predaji u poštanskom uredu ili ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, putem elektroničke pošte na adresu: hrote@hrote.hr

Detaljnije
3.12.2020 17:25:46

Obavijest za sve poduzetnike s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije vezano za podnošenje zahtjeva za umanjenje visine naknade za OIEiK

Obavještavamo sve poduzetnike s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije da od 1. prosinca 2020.,  više ne mogu HROTE-u podnijeti zahtjev za umanjenje visine naknade za OIEiK  koji bi se temeljio na podacima iz 2019. godine, kao posljednje kalendarske godine odnosno 2017. i 2018. godine koje joj prethode,  sukladno odredbi članka 3. stavka 5. Uredbe o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiK („NN“, br. 57/20; dalje: Uredba) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_57_1140.html.
 
Poduzetnik koji je tijekom 2020. godine ostvario pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK temeljem rješenja HROTE-a (izdano na rok važenja od jedne godine), a radi daljnjeg ostvarivanja takvog prava i u 2021. godini, u obvezi je ponovo podnijeti zahtjev za umanjenje naknade za OIEiK i to najkasnije u roku od 60 dana prije isteka važenja rješenja.
 
Poduzetnik koji će, u 2021., prvi put podnijeti zahtjev za umanjenje visine naknade za OIEiK, isto može učiniti tek nakon isteka propisanih rokova za predaju godišnjeg financijskog izvješća Financijskoj agenciji za proteklu godinu.

Detaljnije
26.11.2020 15:05:59

Obavještavamo sve zainteresirane nositelje projekata koji planiraju sudjelovati na JAVNOM NATJEČAJU ZA DODJELU TRŽIŠNE PREMIJE I ZAJAMČENE OTKUPNE CIJENE ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1/2020 ... kliknite ovdje za više ...

da prilikom dostave svojih ponuda HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., mogu
uz sve potrebne dokaze u tiskanom obliku, ispunjene obrasce iz Priloga 1 ili Priloga 2. Javnog natječaja
dostaviti u zajedničkoj omotnici i u elektronskom formatu (CD, DVD, USB memorija).
Navedeni primjerci obrazaca mogu se preuzeti putem poveznice https://www.hrote.hr/obrasci.
Popunjene obrasce u Excel formatu potrebno je tiskati te ih mora ovjeriti i potpisati ovlaštena osoba
podnositelja ponude.

Detaljnije
15.10.2020 13:51:40

Obavijest za sve nositelje projekata zainteresirane za sudjelovanje na Javnom natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK (Javni natječaj) - za više kliknite ovdje

Obavještavamo sve nositelje projekata zainteresirane za sudjelovanje na Javnom natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK (Javni natječaj), da obvezu uplate novčanog depozita odnosno dostavu bankarske garancije za ozbiljnost ponude sukladno Javnom pozivu, mogu ispuniti tek po objavi Javnog natječaja na ovim internetskim stranicama.
 
U međuvremenu HROTE će sve uplaćene iznose depozita i/ili zaprimljene bankarske garancije za ozbiljnost ponude prije dana objave Javnog natječaja, bez odgode vratiti na račun s kojeg je depozit uplaćen odnosno poslati bankarsku garanciji na adresu s koje je ista i dostavljena.

Detaljnije
27.7.2020 12:33:19

HROTE je dana 23.07.2020. sklopio Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Sunčana elektrana Vis d.o.o (SE Vis priključne snage 3,5 MW).

Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 23.07.2020. sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Sunčana elektrana Vis d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.

SE Vis je prva solarna elektrana (priključne snage > 1 MW) u Hrvatskoj koja će sudjelovati izravno na tržištu električne energije, kao član bilančne grupe HEP d.d., bez da je prethodno bila u sustavu poticanja zajamčenom cijenom (engl. feed-in).

Detaljnije
22.7.2020 15:19:26

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Electrade S.p.A.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19, 36/2020) obavještavamo javnost da je na dan 22.07.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Electrade S.p.A.. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
20.7.2020 12:09:56

Izvješće o održanoj kvartalnoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe za razdoblje od 01.10.2020 do 31.12.2020. godine

Izvješće o održanoj kvartalnoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe za razdoblje od 01.10.2020 do 31.12.2020. godine

Sukladno Uvjetima kvartalne aukcije za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe za razdoblje od 01.10.2020 do 31.12.2020. godine HROTE objavljuje konačne rezultate Aukcije:

Broj sudionika Aukcije: 5
Proizvod Aukcije: Bazni profil 50 MWh/h
Broj odabranih Sudionika aukcije: 0
Prosječna ponderirana prodajna cijena: Nije zaprimljena ni jedna ponuda za kupnju

Detaljnije
1.7.2020

Umanjenje naknade za OIEiK

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da je dana 1. srpnja 2020. stupila na snagu Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju te da svi zainteresirani poduzetnici mogu preko HROTE-ove stranice napraviti izračun kako bi utvrdili zadovoljavaju li uvjete za predaju zahtjeva za umanjenje visine naknade za OIEiK. Ukoliko izračun na poveznici Izračun i podnošenje zahtjeva za umanjenje naknade potvrdi da poduzetnik zadovoljava uvjete otvara se stranica za predaju zahtjeva i prilaganje dokumentacije, a sve prema korisničkoj uputi na poveznici: Uputa za izračun i predaju zahtjeva za umanjenje naknade za OIEiK.

Detaljnije
29.4.2020 12:46:45

HROTE je dana 01.05.2020. potpisao Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije s ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. (VE KORLAT priključne snage 58 MW).

Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 01.05.2020.  sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije s ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.
VE KORLAT je prva vjetroelektrana  u Hrvatskoj koja će sudjelovati izravno na tržištu električne energije, kao član bilančne grupe HEP d.d., bez da je prethodno bila u sustavu poticanja zajamčenom cijenom (engl. feed-in).

Detaljnije
2.3.2020 12:44:56

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom PROENERGY d.o.o.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19) obavještavamo javnost da je na dan 29.02.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Proenergy d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
17.1.2020 22:09:55

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Crodux plin d.o.o.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19) obavještavamo javnost da je na dan 17.01.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Crodux plin d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
3.1.2020 9:53:36

Obavijest – Proenergy d.o.o. 29.02.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača

Sukladno članku 22. stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 107/2019) obavještavamo javnost da Proenergy d.o.o. 29.02.2020. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.03.2020. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca.

Detaljnije
31.12.2019 14:21:55

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača.

Obavještavamo javnost da je raskinut  Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača. 
ENNA POWER d.o.o  je dana 23.12.2019.  HROTE-u dostavio obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač neplanirano izlazi s tržišta elektirčne energije s datumom 31.12.2019.

Detaljnije
31.12.2019 14:14:10

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom CRODUX PLIN d.o.o. u ulozi opskrbljivača.

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom CRODUX PLIN d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
CRODUX PLIN d.o.o. je dana 11.10.2019. HROTE-u dostavio obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač planirano izlazi s tržišta električne energije te prestaje s opskrbom kupaca s datumom 31.12.2019.

Detaljnije
23.12.2019 16:11:05

Obavijest – najava raskida ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. s datumom 31.12.2019.

Obavještavamo javnost da je tržišni sudionik ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača dana 23.12.2019.  HROTE-u dostavio  obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije na dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač neplanirano izlazi  s tržišta elektirčne energije s datumom 31.12.2019.

Detaljnije
11.11.2019 18:10:07

Poziv na sudjelovanje u aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).

Svi zainteresirani tržišni sudionici, sukladno Uvjetima godišnje aukcije za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020. za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. g.,  pozvani su da sudjeluju na aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).
Aukcija će se održati 25.11.2019. putem trgovinske platforme Hrvatske burze električne energije d.o.o. (CROPEX): https://ekobg.cropex.hr/ s početkom u 9h i trajat će do 12h.
HROTE će putem trgovinske platforme CROPEX-a odabrati kupce električne energije iz EKO BG ukupnog iznosa 60MWh/h (bazni proizvod) za 2020. na Aukciji.
Pojedinosti o postupku odabira i detalji nadmetanja objašnjeni su u gore navedenim Uvjetima. Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju nalazi se u Uvjetima i podnosi se do ponedjeljka, 18.11.2019 . do 16h na adresu elektroničke pošte auctions@hrote.hr . Uz zahtjev potrebno je priložiti i Punomoć za sudjelovanje na aukciji.
Testiranje pristupa CROPEX-ovoj platformi održati će se u četvrtak,  22.11.2019.g. od 9:00 do 11:00 sati

Detaljnije

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh