Promjena opskrbljivača

Na datum 30.05.2015. na snagu stupaju Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (»Narodne novine«, broj 56/2015) te prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka promjene opskrbljivača.

Vrh