Preskočite na glavni sadržaj

Arhiva

Gdje se može ishoditi EIC oznaka?
EIC oznaku izdaje Ured za izdavanje EIC oznaka ovlašten od organizacije europskih operatora prijenosnog sustava ENTSO-E. U Hrvatskoj se EIC oznaka može ishoditi u Hrvatskom uredu za izdavanje EIC oznaka, koji se nalazi u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.

Što je EIC oznaka?
EIC oznaka (engl. Energy Identification Coding scheme) je jedinstvena oznaka sudionika na europskom tržištu energije.

SKLAPANJE UGOVORA
 

Koji su nužni koraci pri realizaciji projekta OIE i kogeneracije?

Ukoliko nositelj projekta namjerava izgraditi sunčanu elektranu kao jednostavnu građevinu, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN broj:21/2009, 57/2010, 126/2010, 48/2011,  81/2012, 68/2013) treba sklopiti Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni.
 
Za sva ostala postrojenja (sunčane elektrane koje nisu jednostavne građevine i ostale projekte OIE i kogeneracije) nositelj projekta treba ishoditi sljedeću dokumentaciju kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni:
 • Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva);
 • Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (sklopljen s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. ili Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o.);
 • Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija);
 • Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno);
Nositelj projekta podnosi  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zajedno sa propisanom dokumentacijom.
 
Na koji se rok sklapa ugovor o otkupu električne energije proizvedene u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskim postrojenjima?
 
Trajanje ugovora o otkupu električne energije iznosi 14 (četrnaest) godina od početka primjene ugovora, a kako je propisano Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/2013, 151/2013, 20/2014, 107/2014).
 
Da li zahtjev podnesen nakon zatvaranja kvote ostaje važeći ili se zahtjev mora podnositi za novu kvotu u svakoj godini?

Sukladno odredbama članka 12. stavak 2. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/2013, 151/2013, 20/2014, 107/2014) sve postupke pokrenute na temelju zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zaprimljene nakon dosegnutih kvota za sunčane elektrane HROTE će odbiti rješenjem.

Koji je daljni postupak nakon izgradnje sunčane elektrane kao jednostavne građevine?

Ugovorom o otkupu električne energije koji se sklapa s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. definirani su uvjeti i rokovi koje je nositelj projekta dužan ispuniti kako bi ostvario pravo na isplatu poticaja za isporučenu električnu energiju iz postrojenja za koje je dobio dozvolu za trajni pogon.
 
S datumom trajnog pogona navedenim u dozvoli za tajni pogon započinje primjena Ugovora o otkupu, a prije početka primjene Ugovora nositelj projekta dužan je dostaviti dokaz da je postrojenje izgrađeno od strane ovlaštenog instalatera. Dokumente koje treba sadržavati navedeni dokaz možete naći na internetskoj stranici HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o..
 
U svakom kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec HEP-ODS d.o.o. će podatke o ukupno proizvedenoj/isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, u kWh, dostavljati  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i povlaštenom proizvođaču na odgovarajućem obrascu u MS Excel formatu. Budući se radi o zaštićenim podacima, HEP-ODS obavještava povlaštenog proivođača o načinu na koji će podaci biti dostavljani. Navedeni mjesečni podaci od HEP-ODS-a su osnov za obračun i plaćanje isporučene električne energije.
 
Prvi račun za proizvedenu/isporučenu električnu energiju za trajni pogon te za pokusni rad i u buduće sve račune za proizvedenu/isporučenu električnu energiju i isplatu poticajne cijene dostavljaju se  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. putem pošte.  HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. upućuje  dopis povlaštenom proizvođaču o visini poticajne cijene.
 
U kojem obliku  se dostavlja potvrda o uloženom trostrukom iznosu garancije u pripremu projekta izgradnje postrojenja te u kojem se roku vraća original bankovne garancije ?

Izjava mora biti dostavljena u orginalu, kao javnobilježnička potvrda i to preporučenom pošiljkom na adresu HROTE-a.

Trostruki iznos garancije, koja iznosi 10% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih u Analizi opravdanosti izgradnje postrojenja, predstavlja i 30% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova.

Na dan na koji financijska institucija podnese Korisniku garancije Izjavu u kojoj navodi da prema njezinim saznanjima nakon dužne provjere Nalogodavac uložio trostruko veći iznos od Iznosa garancije u pripremu projekta i izgradnju postrojenja, sa javnobilježničkim ovjerovljenim potpisom ovlaštene osobe Financijske institucije, bankovna garancija biti će vraćena.

Koje je dokaze o zaposlenju potrebno dostaviti kao dokaz da je sunčana elektrana izrađena od ovlaštenog instalatera?

Sukladno Pravilniku o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN broj 79/13) elektronički zapis koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz je o radnom stažu radnika nakon 01. srpnja 2013. godine.

Prema novim uvjetima umjesto ovjerene radne knjižice inženjera može se dostaviti elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojem će biti prikazana razdoblja osiguranja ili izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Koja je procedura i potrebna dokumentacija za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije za neintegrirane sunčane sustave?

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sklapa Ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima koji reguliraju područje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Postupak stjecanja povlaštenog proizvođača električne energije za neintegrirane sunčane elektrane opisan je na internetskim stranicama HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o..

Koji je postupak naknadnog stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije ukoliko je elektrana već u funkciji?

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sklapa Ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima koji reguliraju područje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Da bi ste sklopili Ugovor o otkupu, stekli status povlaštenog proizvođača, a time i pravo na otkup isporučene električne energije po poticajnoj cijeni, dužni ste za predmetno postrojenje od nadležnih institucija ishoditi dokumente kako je propisano Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 88/12), Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (NN broj 132/13) i Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/2013, 151/2013, 20/2014, 107/2014).

Na koji  način se može promijeniti nositelj ugovora iz sklopljenog Ugovora o otkupu s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o?

Sklopljeni ugovor o otkupu električne energije s fizičkom ili pravnom osobom može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu. Za prijenos ugovora o otkupu električne energije na drugu fizičku ili pravnu osobu potrebno je dostaviti:
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za sklapanje dodatka ugovoru o otkupu električne energije.
 • prethodnu elektroenergetsku suglasnost za sunčanu elektranu koja glasi na novog nositelja projekta
 • ugovor o priključenju ili ugovor o korištenju mreže za sunčanu elektranu koji glasi na novog nositelja projekta
 • izvadak iz sudskog registra za novog nositelja projekta (za pravne osobe)
 • potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja za novog nositelja projekta.
Koji su uvjeti i cijena opskrbe električnom energijom za povlaštenog kupca u Hrvatskoj?
Uvjeti opskrbe električnom energijom propisani su Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom. Opskrbu električnom energijom, sukladno propisanim uvjetima, mogu vam ponuditi tvrtke koje obavljaju energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom (opskrbljivači). Cijenu opskrbe električnom energijom ugovaraju povlašteni kupac i opskrbljivač.

Poticajne cijene
Može li opunomoćenik, temeljem generalne punomoći naručitelja izdane radi ishođenja statusa povlaštenog proizvođača, potpisati i vjerodostojnu ispravu (Izjava o doprinosu lokalnoj zajednici) u smislu ostvarivanja prava na promjenjivi dio tarifne stavke sukladno članku 5. stavku 4. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz OIEIK?

Ukoliko iz generalne punomoći izdane od strane naručitelja, nedvojbeno proizlazi i ovlaštenje za izdavanje vjerodostojne isprave u njegovo ime, tada bi se moglo smatrati da je ispunjen navedeni uvjet iz Tarifnog sustava.

Smatra li se otkup električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i iz kogeneracijskih postrojenja trgovinom električne energije?
 
U skladu s člankom 13. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) i s člankom 8. Pravila djelovanja tržišta električne energije (NN 135/06, NN 146/10, NN 90/12) povlašteni proizvođači sklapaju s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ugovor o otkupu električne energije po poticajnoj cijeni i stoga se to ne smatra trgovinom električnom energijom. Proizvođači koji proizvode električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, koji nemaju sklopljen ugovor o otkupu električne energije s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., nastupaju na tržištu električne energije kao i svi ostali proizvođači koji prodaju proizvedenu električnu energiju iz vlastitih proizvodnih objekata.
 
Koja je cijena električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije odnosno kogeneracije?
 
Cijenu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, za proizvođače koji su sklopili ugovor o otkupu električne energije s  HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i stekli status povlaštenog proizvođača, propisuje Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13). Poticajne cijene za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete vidjeti ovdje.
 
Namjeravam proizvoditi električnu energiju u postrojenju koje koristi obnovljive izvore energije. Koje su mogućnosti dobivanja financijskih poticaja u RH za izgradnju takvog postrojenja i isporuku električne energije u elektroenergetski sustav?
 
Za realizaciju takvog projekta u RH postoje različite mogućnosti, a u pravilu se mogu podijeliti u dvije grupe:
 • financijska potpora za istraživanja, pripremu projekata obnovljivih izvora energije, izgradnju i ispitivanja postrojenja koje za proizvodnju električne energije koristi obnovljive izvore energije,
 • financijska potpora nakon što je postrojenje izgrađeno i priključeno na elektroenergetski sustav.
Informacije o financijskoj potpori za istraživanje, pripremu projekata obnovljivih izvora energije, izgradnju i ispitivanja postrojenja koje za proizvodnju električne energije koristi obnovljive izvore energije, mogu se primjerice naći na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Za postrojenja priključena na elektroenergetski sustav nositelj projekta može s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sklopiti ugovor o otkupu električne energije isporučene u elektroenergetski sustav. Temeljem sklopljenog ugovora  HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. isplaćuje povlaštenom proizvođaču poticajnu cijenu prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13).
 
Da li se cijena kn/kWh isplaćuje s uračunatim PDV-om ili bez PDV-a, s obzirom da je proizvođač fizička osoba?

Fizička osoba (nositelj projekta), koja će kao povlašteni proizvođač električne energije ostvarivati pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni, dužna je prije primjene Ugovora o otkupu električne energije, dostaviti  HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak ili dobit. Povlašteni proizvođač dužan je uvećati osnovicu za iznos PDV-a važećim u trenutku ispostavljanja računa. Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga, mora na računu navesti odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 79/13) kojima se propisuje određeno oslobođenje.

Koje su upute za izdavanje računa za otkup električne energije?

U svakom kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec HEP-ODS d.o.o. će podatke o ukupno isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, u kWh, dostavljati  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i Vama, na odgovarajućem obrascu u MS Excel formatu. Budući da se radi o zaštićenim podacima o načinu na koji će Vam biti dostavljani obavijestit će Vas HEP-ODS. Navedeni podaci od HEP-ODS-a su osnov za obračun i plaćanje isporučene električne energije.

U računu za isplatu poticajne cijene treba navesti:
 1. broj računa i datum izdavanja
 2. ime i prezime (naziv), adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobro ili obavio usluge (prodavatelja)
 3. ime i prezime (naziv), adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)
 4. količina i uobičajeni naziv isporučenih dobara te vrsta i količina obavljenih usluga
 5. Datum isporuke dobra ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa
 6. Jedinična cijena bez PDV-a odnosno svota naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a
 7. Popusti ili rabati ako nisu uključeni u jediničnu cijenu
 8. Stopa PDV-a
 9. Svota PDV-a razvrstana po stopi PDV-a

Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga, mora na računu navesti odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13) kojima se propisuje određeno oslobođenje ili odgovarajuće odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ kada je riječ o trostranom poslu. U tim se slučajevima u računu iskazuje samo zbirna svota naknade, dok se stopa PDV-a, svota PDV-a i zbirna svota naknade i PDV-a ne smiju iskazati.
 
Po kojem faktoru se računa instalirana toplinska snaga Pth pločastih i vakuumskih kolektora prema površini ugrađenih kolektora?

Članak 5. stavak 3. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) definira da se instalirana toplinska snaga sunčanog kolektora (Pth) računa s 0,7 kWth/m2.

Što se događa s povlaštenom cijenom otkupa električne energije za elektrane nakon isteka Ugovora o otkupu električne energije u trajanju od 14 godina od početka primjene ugovora?

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. nadležan je za sklapanje Ugovora o otkupu električne energije sukladno odredbama pozakonskih akata koji reguliraju poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Obveza  HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. je otkup električne energije po poticajnoj cijeni u trajanju 14 godina od dana početka primjene Ugovora o otkupu. Istekom roka od 14 godina prestaje i obveza otkupa električne energije od strane  HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o..

Na koji način se računa poticajna cijena za sunčane elektrane?

Sukladno članku 5. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) za integrirane sunčane elektrane do uključivo 300 kW (proizvodna postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3.) određena je visina poticajne cijene. U stavku 2. i 3. navedenog članka propisan je način korekcije visine poticajne cijene za integrirane sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 300 kW ukoliko se na istoj građevinskoj čestici za zadovoljenje toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira sunčana elektrana istovremeno ugradi toplinski sustav na OIE. Ugovorom o otkupu koji se sklopi temeljem navedenog Tarifnog sustava definira se da nositelj projekta u trenutku primjene ugovora ima pravo na poticajnu cijenu. Također se definira da se s početkom primjene ugovora, a po dostavljanju propisane dokumentacije (dokaza da je postrojenje izgrađeno putem ovlaštenog instalatera, potvrde za korištenje toplinskog sustava, utvrđuje poticajna cijena po kojoj će se vršiti isplata proizvedene električne energije.

HROTE isplaćuje poticajnu cijenu za integrirane sunčane elektrane do uključivo 300 kW, na sljedeći način:
1. u slučaju kada je količina proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja manja ili jednaka mjesečnoj potrošnji na mjestu proizvodnje, isplaćuje se poticajna cijena za ukupno proizvedenu električnu energiju,
2. u slučaju kada je količina proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja veća od mjesečne potrošnje na mjestu proizvodnje, isplaćuje se:
a) poticajna cijena, za količinu električne energije koja je jednaka mjesečnoj potrošnji na mjestu proizvodnje i
b) 80% od poticajne cijene, za količinu električne energije koja čini razliku između ukupno proizvedene količine električne energije i količine definirane u točki a. ovoga stavka.
 
Sukladno članku 17. stavak 8. poticajna cijena godišnje se korigira za Indeks potrošačkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini koji objavljuje Državni zavod za statistiku. Prva korekcija cijena primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je ugovor o otkupu električne energije sklopljen.

Na koji način se računa poticajna cijena za neintegrirane sunčane elektrane i ostala proizvodna postrojenja za koja je definirana poticajna cijena RC?

Visina poticajne cijene za neintegrirane sunčane elektrane jeste referentna cijena (RC) sukladno članku 5. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13).

RC je jednaka iznosu važeće tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge, tarifni model Plavi čiji je iznos određen člankom 39. stavkom 2. točkom 1. Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (NN broj 116/13), sukladno kojoj su opskrbljivači dužni otkupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od operatora tržišta, odnosno 0,53 kn/kWh.

Za sva proizvodna postrojenja za koja je definirana poticajna cijena u iznosu RC-a, za svako obračunsko razdoblje isplate poticaja,  isplaćivat će se trenutno važeći iznos RC. RC predstavlja važeći RC u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije i mijenja se sukladno Metodologiji.

Na koji način se računa smanjenje poticajne cijene iz akumulacija državnih potpora iz područja poticanja obnovljivih izvora energije u RH?

Iznosi poticajnih cijena iz članka 5. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) izrađeni su sukladno Smjernicama Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša (Službeni list EU, C 82, od 1. travnja 2008.) i imaju obilježje operativne potpore za promicanje proizvedene i u elektroenergetsku mrežu isporučene električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Ukoliko je nositelj projekta korisnik bilo kojeg oblika potpore za ulaganje u izgradnju predmetnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, operator tržišta umanjit će mu iznos poticajne cijene za iznos potpore sukladno metodologiji iz programa državne potpore.

Nositelj projekta dužan je dostaviti Izjavu o svim primljenim potporama iz Priloga 3. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) koja je njegov sastavni dio, ovjerenu od javnog bilježnika, do dana ostvarenja prava na isplatu poticajne cijene.
 
 

 

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh