Preskočite na glavni sadržaj

Obnovljivi izvori energije i viskoučinkovita kogeneracija

Na koji je način moguće financirati izgradnju postrojenja iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u RH?

HROTE trenutno nije u mogućnosti sklapati nove ugovore o otkupu električne energije proizvedene od povlaštenih proizvođača iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.
 
Osim isplate poticaja od strane HROTE-a, ulaganje u postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju moguće je ostvariti putem mjera poticanja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).
 
Dana 1. siječnja 2016. stupio je na snagu Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Zakonom su predviđeni novi modeli poticanja proizvodnje električne energije iz OIEK putem dodjele tržišne premije i zajamčenom otkupnom cijenom, temeljem javnog natječaja te odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
Međutim, u trenutku objave ovog odgovora, još uvijek nisu doneseni podzakonski akti predviđeni  Zakonom  temeljem kojih trebaju biti utvrđene kvote za poticanje, način provedbe javnih natječaja, sklapanje ugovora o otkupu i ostalih uvjeta veznih uz poticanje i proizvodnje električne energije iz OIEiVUK, a koji se odnose na: Uredbu Vlade Republike Hrvatske kojom se određuju kvota za poticanje određene tehnologije OIEiVUK, Program državnih potpora za proizvodnju električne energije iz OIEK, Pravilnik o OEIK.
 
Sve informacije o poticajima i natječajima na sklapanje ugovora o otkupu bit će pravovremeno objavljene na internetskim stranicama HROTE-a.
 
Na koji način se može promijeniti nositelj projekta iz sklopljenog Ugovora o otkupu s HROTE-om?

Sklopljeni ugovor o otkupu električne energije s fizičkom ili pravnom osobom može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu. Za prijenos ugovora o otkupu električne energije potrebno je ispuniti i podnijeti HROTE-u Obrazac zahtjeva za sklapanje prijenosa ugovora o otkupu OB-34/0. U prilogu navedenog zahtjeva podnose se i sljedeći dokazi:
 
- prethodna elektroenergetska suglasnost za elektranu koja glasi na novog nositelja projekta (ukoliko postrojenje još nije u trajnom pogonu)
- ugovor o priključenju ili ugovor o korištenju mreže za elektranu koji glasi na novog nositelja projekta (ako se postrojenje nalazi u trajnom pogonu)
- izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za novog nositelja projekta (za pravne osobe i obrtnike)
- potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja za novog nositelja projekta.
- dokaz o međusobno reguliranim odnosima između primatelja i prenositelja (npr. Ugovor o  prijenosu, Ugovor o prodaji, Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline i slično).

Primjena Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene  naknade za OIEiIK - često postavljana pitanja 

 1. Koji poduzetnici mogu ostvariti pravo na plaćanje umanjenje OIE naknade?
 
Poduzetnici (obrtnici, trgovačka društva) pod uvjetom da im je glavna ekonomska djelatnost (oznaka NACE) obuhvaćena Prilogom 1. i 2. Uredbe (tzv. prihvatljivi sektori), da ostvaruju godišnju potrošnje električne energije od minimalno 500 MWh/godišnje, da posluju minimalno godinu dana, da nisu poduzetnici u teškoćama, da nemaju nepodmirenih dugova i da ispunjavaju uvjet energetske učinkovitosti.
 
 1. Je li važno koliko je poduzetnik velik, odnosno u koju kategoriju spada?
Ne, pravo na umanjenje naknade može ostvariti svaki poduzetnik neovisno o svojoj veličini pod uvjetom da zadovolji gore navedene kriterije.
 
 1. Kako poduzetnici mogu ostvariti ovo svoje pravo, koje dokumente moraju poslati i kome?
Poduzetnici u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje visine naknade za OIEiK podnose HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (dalje: HROTE) zahtjev u obliku Obrasca iz Priloga 3. ili Priloga 4. Uredbe. Zahtjev se podnosi elektroničkim putem, a u čijem privitku je potrebno dostaviti sljedeće dokaze:
 
           1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana predaje zahtjeva
2. Potvrda trgovačkog suda nadležnog prema sjedištu poduzetnika kojom se dokazuje da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije
3. Potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne stariju od 30 dana od dana predaje zahtjeva.
4. Dokaz o glavnoj djelatnosti ishođen u Državnom zavodu za statistiku
5. Godišnje financijsko izvješće (račun dobiti i gubitka) za zadnje tri fiskalne godine predano nadležnoj poreznoj upravi u sklopu podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno ako je poduzetnik aktivan kraće od tri godine za sve godine poslovanja
6. Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim primljenim državnim potporama u zadnje tri fiskalne godine
            7. Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine, te sva mjesečna izvješća o uplaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine
            8. Javnobilježnički ovjerena izjava o ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnja financijska izvješća.
   9. Izjava opskrbljivača električne energije o plaćenoj ukupnoj potrošnji električne energije i troškovima potrošnje električne energije za poduzetnika za sva njegova obračunska mjerna mjesta i za svaku godinu razdoblja iz stavka 3. ovog članka. Ukoliko je poduzetnika tijekom razdoblja iz stavka 3. ovog članka opskrbljivalo više opskrbljivača električne energije, potrebno je dostaviti dokaz za svaku godinu razdoblja u kojem je opskrbljivao poduzetnika električnom energijom za sva njegova obračunska mjerna mjesta
10. Izjava operatora sustava o plaćenim troškovima naknade za korištenje mreže za sva obračunska mjerna mjesta poduzetnika za svaku godinu razdoblja iz stavka 3. ovog članka
11. Dokaz iz kojeg je vidljivo da je poduzetnik proveo energetski pregled prema metodologiji propisanoj važećim propisom za velika poduzeća, iz nadležnosti Ministarstva, a koji ne smije biti stariji od četiri godine na dan predaje zahtjeva ili po normi ISO 50001 na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama.
 
HROTE o zahtjevu odlučuje rješenjem, koje se donosi na rok od godine dana. Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali je moguće pokrenuti upravni spor.
 
 1. Koji je rok za podnošenje zahtjeva za umanjenje naknade?
Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 15. rujna tekuće godine.
Iznimno, poduzetnici koji su obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja, zahtjev mogu podnijeti najkasnije do 1. studenog tekuće godine.
Poduzetnici koji su stekli pravo na umanjenje naknade za OIEiK u protekloj godini, a u cilju daljnjeg ostvarivanja takvog prava, dužni su podnijeti novi zahtjev najkasnije 60 dana prije isteka važenja rješenja.
 
 1. Na koji rok se odobrava plaćanje umanjene naknade?
Rješenje o umanjenju plaćanje naknade za OIEK donosni se na rok od jedne godine,  na način da se obračun primjenjuje od prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je rješenje postalo izvršno.
 
 1. Kako se računa koliko će umanjenu naknadu patiti poduzetnik?
Iznos umanjene visine naknade za OIEiK određuje se sukladno Metodologiji izračuna iz Uredbe i to posebno za svaki razred električnog intenziteta poduzetnika za koji je određen postotni dio naknade za OIEiK koji se oduzima od punog iznosa naknade za OIEiK, prema formuli (R1 5%-10%: umanjenje 40%, R2 10%-20%: umanjenje 60%, R3 20% i više: umanjenje 75%).
 
Umanjena visina nakade za OIEiK = Visina naknade za OIEiK * (100% - % prema utvrđenom razredu).
 
 1. Koliko iznosi umanjena naknada po kWh po razredima?
Visina naknade za OIEiK iznosi 0,013936 EUR/kWh za sve krajnje kupce električne energije.
 
Visina naknade za OIEiK za poduzetnike obuhvaćene Uredbom, utvrđuje Vlada RH svojom
Odlukom. U tablici donosimo pregled iznosa umanjenih naknada prema energetskim razredima, odnosno postotcima umanjenja.
 
 
 
 
Tablica 1. Pregled iznosa umanjenih naknada prema energetskim razredima i postotcima umanjenja
ENERGETSKI RAZRED POSTOTAK UMANJENJA UMANJENI IZNOS NAKNADE
R1 (5%-10%) 40% 0,008362 EUR/kWh
R2 (10%-20%) 60% 0,005574 EUR/kWh
R3 (20% i više) 75% 0,003484 EUR/kWh
 
 
 1. U kojem roku HROTE mora odlučiti o zahtjevu za umanjenje naknade?
U roku od 30 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva, dok iznimno u slučajevima
vođenja ispitnog postupka, taj rok može iznositi 60 dana od dana podnošenja urednog i potpunog
zahtjeva.
 
 1. Imaju li pravo na neka umanjenje poduzetnici čija djelatnosti više nije obuhvaćena kriterijima?
Poduzetnici koji su temeljem Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za OIEiK („Narodne novine“, broj 57/2020) ostvarili pravo plaćanja umanjene visine naknade za OIEiK u 2021. godini, osim poduzetnika koji su sukladno zakonu kojim se uređuju klimatske promjene i zaštita ozonskog sloja obveznici ishođenja dozvola za emisije stakleničkih plinova, a koji više ne pripadaju u Popis prihvatljivih sektora za smanjenje naknade za OIEiK iz Priloga 1. i 2.  Uredbe, mogu ostvariti pravo na plaćanje umanjene naknade za OIEiK, prema izračunu iznosa naknade prikazanim u Tablici 2.
 
Tablica 2. Prikaz visine naknade po godinama, za korisnike prijelaznih pravila Uredbe
 
Razred električnog intenziteta Iznos visine naknade po godinama
2023.-2026. 2027. 2028.
R1 0,011149 EUR/kWh 0,012542 EUR/kWh 0,013936 EUR/kWh
R2 0,008362 EUR/kWh 0,011149 EUR/kWh 0,013936 EUR/kWh
R3 0,005574 EUR/kWh 0,009755 EUR/kWh 0,013936 EUR/kWh
 
 
 
 1. Imaju li pravo korisnici umanjenja naknade za OIEiK, kojima je isteklo rješenje za 2021. godinu i koju su podnijeli zahtjev za umanjenje za 2022. godinu, pravo na povrat preplaćenog dijela plaćene naknade za OIEiK?
 
Pravo na povrat preplaćenog dijela plaćene naknade za OIEiK imaju o poduzetnici koji su ostvarili pravo za umanjenje visine naknade za OIEiK u 2021. godini temeljem rješenja HROTE-a, koji su tijekom 2022. godine HROTE-u podnijeli novi zahtjev za umanjenje naknade za OIEiK i pritom plaćali puni iznos naknade u 2022. Temeljni preduvjet jest da udovoljavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava iz nove Uredbe.
U slučaju da su ispunjeni svi navedeni uvjeti, HROTE rješenjem odobrava poduzetniku povrat iznosa dijela plaćene visine naknade za OIEiK koja se odnosi na razdoblje od dana isteka roka važenja rješenja o umanjenju naknade za OIEiK iz 2021. godine do dana izvršnosti novog rješenja o plaćanju umanjene naknade za OIEiK, a najduže u trajanju od 1 godine.  
 
 
 1. Koje su obveze poduzetnika nakon odobrenja njegov zahtjeva za plaćanja umanjene visine naknade za OIEIK?
 
Poduzetnik je dužan u roku od osam dana od izvršnosti rješenja obavijestiti svojeg opskrbljivača električne  energije o ostvarenju prava na plaćanje umanjene naknade za OIEiK. Obavijest opskrbljivaču mora sadržavati jedinstveni registarski broj poduzetnika iz evidencije poduzetnika prihvaćenih za umanjenje visine naknade za OIEiK, planirani iznos potpore dodijeljene poduzetniku i presliku rješenja.
 
 1. Koja je uloga operatora sustava i opskrbljivača poduzetnika u provedbi postupka umanjenja naknade za OIEiK?
 
Po zaprimanju obavijesti o ishođenom rješenju opskrbljivač električne energije je dužan:
 • obavijestiti nadležnog operatora sustava o nastaloj promjeni i danu izvršnosti rješenja
 • obračunavati poduzetniku umanjenu naknadu od dana izvršnosti rješenja, na način da se obračun primjenjuje od prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je to rješenje postalo izvršno.
 
Operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava obvezni su, zasebno po kategorijama poduzetnika, dostavljati HROTE-u podatke o ukupnim količinama električne energije koju su opskrbljivači električne energije u prethodnom mjesecu isporučili svojim kupcima (poduzetnicima).
 
 
 1. Koje su obveze poduzetnika u pogledu provedbi mjera energetske učinkovitosti nakon odobrenja plaćanja umanjene visine naknade za OIEIK
 
Poduzetnik koji je ostvario pravo na umanjenje naknade za OIEiK temeljem rješenja, u roku od najranije 60 dana do najkasnije 30 dana prije isteka važenja rješenja, dužan je dostaviti HROTE-u sljedeće dokaze:
 
 • dokaz da je proveo minimalno mjere energetske učinkovitosti sukladno energetskom pregledu na temelju kojeg je ostvario pravo na umanjenje naknade za OIEiK s vremenom povrata do tri godine, ili
 • da je smanjio ugljični otisak potrošnje električne energije time da poduzetnik osigurava minimalno 60% potrebne električne energije iz OIE, ili
 • da je uložio minimalno 50% iznosa potpore u projekte značajnog smanjenja emisija stakleničkih plinova poduzetnika
 
 1. Na koji način HROTE nadzire provedbu korištenja prava na plaćanje umanjenja visine naknade za OIEiK i određuje njezin povrat?
 
HROTE  je dužan provoditi postupak praćenja korištenja prava umanjenja naknade za OIEiK odobrenih temeljem rješenja iz Uredbe.
U tom postupku, HROTE je ovlašten zatražiti od poduzetnika i/ili operatora distribucijskog i/ili prijenosnog sustava, nadležnih financijskih institucija i ovlaštene osobe za energetsko certificiranje sve potrebne podatke radi utvrđivanja sukladnosti korištenja prava umanjenja naknade za OIEiK odobrenih rješenjima temeljem Uredbe.
 
Ako HROTE utvrdi da poduzetnik iz bilo kojeg razloga nije pravilno ostvario svoje pravo na umanjenje naknade za OIEiK, o tome donosi rješenje protiv kojega žalba nije dopuštena, ali je moguće pokrenuti upravni spor.
U slučaju da HROTE utvrdi da poduzetnik nije proveo sve mjere energetske učinkovitosti, poduzetnik je dužan izvršiti povrat iznosa dodijeljene potpore svom opskrbljivaču električne energije temeljem obračuna iz rješenja, dok je opskrbljivač električne energije taj iznos dužan isplatiti HROTE-u.
U slučaju da HROTE u rješenju utvrdi da je poduzetnik svoje pravo na umanjenje naknade za OIEiK stekao na nepravilan način ili temeljem neistinitih podataka, poduzetnik je dužan isplatiti svom opskrbljivaču cjelokupni iznos umanjene naknade za OIEiK utvrđen rješenjem, dok je opskrbljivač električne energije taj iznos dužan isplatiti HROTE-u .
Poduzetnik koji temeljem rješenja HROTE-a, nije opskrbljivaču električne energije izvršio povrat utvrđenog iznosa do dana podnošenja novog zahtjeva za umanjenje naknade za OIEiK, ne može ostvariti to pravo prije izvršenja navedenog povrata.
 
 

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh