Preskočite na glavni sadržaj

Poticajne cijene


Može li opunomoćenik, temeljem generalne punomoći naručitelja izdane radi ishođenja statusa povlaštenog proizvođača, potpisati i vjerodostojnu ispravu (Izjava o doprinosu lokalnoj zajednici) u smislu ostvarivanja prava na promjenjivi dio tarifne stavke sukladno članku 5. stavku 4. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz OIEIK?

Ukoliko iz generalne punomoći izdane od strane naručitelja, nedvojbeno proizlazi i ovlaštenje za izdavanje vjerodostojne isprave u njegovo ime, tada bi se moglo smatrati da je ispunjen navedeni uvjet iz Tarifnog sustava.

Smatra li se otkup električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i iz kogeneracijskih postrojenja trgovinom električne energije?
 
U skladu s člankom 13. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) i s člankom 8. Pravila djelovanja tržišta električne energije (NN 135/06, NN 146/10, NN 90/12) povlašteni proizvođači sklapaju s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ugovor o otkupu električne energije po poticajnoj cijeni i stoga se to ne smatra trgovinom električnom energijom. Proizvođači koji proizvode električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, koji nemaju sklopljen ugovor o otkupu električne energije s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., nastupaju na tržištu električne energije kao i svi ostali proizvođači koji prodaju proizvedenu električnu energiju iz vlastitih proizvodnih objekata.
 
Koja je cijena električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije odnosno kogeneracije?
 
Cijenu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, za proizvođače koji su sklopili ugovor o otkupu električne energije s  HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i stekli status povlaštenog proizvođača, propisuje Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13). Poticajne cijene za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete vidjeti ovdje.
 
Namjeravam proizvoditi električnu energiju u postrojenju koje koristi obnovljive izvore energije. Koje su mogućnosti dobivanja financijskih poticaja u RH za izgradnju takvog postrojenja i isporuku električne energije u elektroenergetski sustav?
 
Za realizaciju takvog projekta u RH postoje različite mogućnosti, a u pravilu se mogu podijeliti u dvije grupe:
 • financijska potpora za istraživanja, pripremu projekata obnovljivih izvora energije, izgradnju i ispitivanja postrojenja koje za proizvodnju električne energije koristi obnovljive izvore energije,
 • financijska potpora nakon što je postrojenje izgrađeno i priključeno na elektroenergetski sustav.
Informacije o financijskoj potpori za istraživanje, pripremu projekata obnovljivih izvora energije, izgradnju i ispitivanja postrojenja koje za proizvodnju električne energije koristi obnovljive izvore energije, mogu se primjerice naći na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Za postrojenja priključena na elektroenergetski sustav nositelj projekta može s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. sklopiti ugovor o otkupu električne energije isporučene u elektroenergetski sustav. Temeljem sklopljenog ugovora  HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. isplaćuje povlaštenom proizvođaču poticajnu cijenu prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13).
 
Da li se cijena kn/kWh isplaćuje s uračunatim PDV-om ili bez PDV-a, s obzirom da je proizvođač fizička osoba?

Fizička osoba (nositelj projekta), koja će kao povlašteni proizvođač električne energije ostvarivati pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni, dužna je prije primjene Ugovora o otkupu električne energije, dostaviti  HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak ili dobit. Povlašteni proizvođač dužan je uvećati osnovicu za iznos PDV-a važećim u trenutku ispostavljanja računa. Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga, mora na računu navesti odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 79/13) kojima se propisuje određeno oslobođenje.

Koje su upute za izdavanje računa za otkup električne energije?

U svakom kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec HEP-ODS d.o.o. će podatke o ukupno isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, u kWh, dostavljati  HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i Vama, na odgovarajućem obrascu u MS Excel formatu. Budući da se radi o zaštićenim podacima o načinu na koji će Vam biti dostavljani obavijestit će Vas HEP-ODS. Navedeni podaci od HEP-ODS-a su osnov za obračun i plaćanje isporučene električne energije.

U računu za isplatu poticajne cijene treba navesti:
 1. broj računa i datum izdavanja
 2. ime i prezime (naziv), adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobro ili obavio usluge (prodavatelja)
 3. ime i prezime (naziv), adresa, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)
 4. količina i uobičajeni naziv isporučenih dobara te vrsta i količina obavljenih usluga
 5. Datum isporuke dobra ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa
 6. Jedinična cijena bez PDV-a odnosno svota naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a
 7. Popusti ili rabati ako nisu uključeni u jediničnu cijenu
 8. Stopa PDV-a
 9. Svota PDV-a razvrstana po stopi PDV-a

Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga, mora na računu navesti odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13) kojima se propisuje određeno oslobođenje ili odgovarajuće odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ kada je riječ o trostranom poslu. U tim se slučajevima u računu iskazuje samo zbirna svota naknade, dok se stopa PDV-a, svota PDV-a i zbirna svota naknade i PDV-a ne smiju iskazati.
 
Po kojem faktoru se računa instalirana toplinska snaga Pth pločastih i vakuumskih kolektora prema površini ugrađenih kolektora?

Članak 5. stavak 3. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) definira da se instalirana toplinska snaga sunčanog kolektora (Pth) računa s 0,7 kWth/m2.

Što se događa s povlaštenom cijenom otkupa električne energije za elektrane nakon isteka Ugovora o otkupu električne energije u trajanju od 14 godina od početka primjene ugovora?

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. nadležan je za sklapanje Ugovora o otkupu električne energije sukladno odredbama pozakonskih akata koji reguliraju poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Obveza  HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. je otkup električne energije po poticajnoj cijeni u trajanju 14 godina od dana početka primjene Ugovora o otkupu. Istekom roka od 14 godina prestaje i obveza otkupa električne energije od strane  HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o..

Na koji način se računa poticajna cijena za sunčane elektrane?

Sukladno članku 5. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) za integrirane sunčane elektrane do uključivo 300 kW (proizvodna postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3.) određena je visina poticajne cijene. U stavku 2. i 3. navedenog članka propisan je način korekcije visine poticajne cijene za integrirane sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 300 kW ukoliko se na istoj građevinskoj čestici za zadovoljenje toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira sunčana elektrana istovremeno ugradi toplinski sustav na OIE. Ugovorom o otkupu koji se sklopi temeljem navedenog Tarifnog sustava definira se da nositelj projekta u trenutku primjene ugovora ima pravo na poticajnu cijenu. Također se definira da se s početkom primjene ugovora, a po dostavljanju propisane dokumentacije (dokaza da je postrojenje izgrađeno putem ovlaštenog instalatera, potvrde za korištenje toplinskog sustava, utvrđuje poticajna cijena po kojoj će se vršiti isplata proizvedene električne energije.

HROTE isplaćuje poticajnu cijenu za integrirane sunčane elektrane do uključivo 300 kW, na sljedeći način:
1. u slučaju kada je količina proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja manja ili jednaka mjesečnoj potrošnji na mjestu proizvodnje, isplaćuje se poticajna cijena za ukupno proizvedenu električnu energiju,
2. u slučaju kada je količina proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja veća od mjesečne potrošnje na mjestu proizvodnje, isplaćuje se:
a) poticajna cijena, za količinu električne energije koja je jednaka mjesečnoj potrošnji na mjestu proizvodnje i
b) 80% od poticajne cijene, za količinu električne energije koja čini razliku između ukupno proizvedene količine električne energije i količine definirane u točki a. ovoga stavka.
 
Sukladno članku 17. stavak 8. poticajna cijena godišnje se korigira za Indeks potrošačkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini koji objavljuje Državni zavod za statistiku. Prva korekcija cijena primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je ugovor o otkupu električne energije sklopljen.

Na koji način se računa poticajna cijena za neintegrirane sunčane elektrane i ostala proizvodna postrojenja za koja je definirana poticajna cijena RC?

Visina poticajne cijene za neintegrirane sunčane elektrane jeste referentna cijena (RC) sukladno članku 5. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13).

RC je jednaka iznosu važeće tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge, tarifni model Plavi čiji je iznos određen člankom 39. stavkom 2. točkom 1. Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (NN broj 116/13), sukladno kojoj su opskrbljivači dužni otkupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od operatora tržišta, odnosno 0,53 kn/kWh.

Za sva proizvodna postrojenja za koja je definirana poticajna cijena u iznosu RC-a, za svako obračunsko razdoblje isplate poticaja,  isplaćivat će se trenutno važeći iznos RC. RC predstavlja važeći RC u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije i mijenja se sukladno Metodologiji.

Na koji način se računa smanjenje poticajne cijene iz akumulacija državnih potpora iz područja poticanja obnovljivih izvora energije u RH?

Iznosi poticajnih cijena iz članka 5. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) izrađeni su sukladno Smjernicama Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša (Službeni list EU, C 82, od 1. travnja 2008.) i imaju obilježje operativne potpore za promicanje proizvedene i u elektroenergetsku mrežu isporučene električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Ukoliko je nositelj projekta korisnik bilo kojeg oblika potpore za ulaganje u izgradnju predmetnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, operator tržišta umanjit će mu iznos poticajne cijene za iznos potpore sukladno metodologiji iz programa državne potpore.

Nositelj projekta dužan je dostaviti Izjavu o svim primljenim potporama iz Priloga 3. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 133/13 i 151/13) koja je njegov sastavni dio, ovjerenu od javnog bilježnika, do dana ostvarenja prava na isplatu poticajne cijene.
 

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh