Poticajne cijene

Tarifne stavke (poticajne cijene) ne uključuju PDV i on se obračunava na osnovicu prilikom ispostavljanja računa HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za isporučenu električnu energiju. Fizičke osobe koje nisu u sustavu PDV-a na računu ne iskazuju PDV-a, ali su dužne na računu navesti članak Zakona o porezu na dodanu vrijednost temeljem kojeg su oslobođeni obračuna PDV-a.

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - (NN 133/2013, 151/2013,  20/2014, 107/2014)

OBAVIJEST o korekciji poticajnih cijena za 2015. godinu

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - (NN 63/2012, 121/2012, 144/2012)

OBAVIJEST o korekciji poticajnih cijena za 2015. godinu

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - (NN 33/2007) OBAVIJEST o korekciji poticajnih cijena za 2015. godinu